Belgische Unie - Union Belge

Centrumpartij voor nationale eenheid - parti centriste pour l'union nationale.
 
HomeHome  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log in  

Share | 
 

 ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO

Go down 
AuthorMessage
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Tue Jul 05, 2011 11:53 pm

ZIELIGE NOTA DI RUPO

“Nee de PS is niet bereid om een 2/3de meerderheid te steunen, die als enige ambitie heeft om hervormingen te stemmen die het land ontmantelen” (Elio Di Rupo, blog 19 juni 2007)

Op 5 juli 2011 maakte Elio Di Rupo, president van de Franstalige “socialisten”, zijn “langverwachte” nota bekend. De nota (waarvan u de samenvatting van het communautaire luik in bijlage vindt) bestaat uit twee delen: 1) een sociaal-economisch luik 2) een institutioneel-communautair luik. Is de nota een basis om te onderhandelen? Hoewel in het sociaal-economische deel zinvolle en verstandige maatregelen staan, wordt het geheel teniet gedaan door een onverteerbaar tweede luik.
Volgens het principe van de “homogene bevoegdheidspaketten” wil Di Rupo voor méér dan 17 miljard euro aan bevoegdheden – een ongezien bedrag – overdragen aan de deelstaten (lees: splitsen). Zowat elk domein dat vandaag nog federaal is, wordt getroffen door de splitsingsmanie.

“Het regionaliseren van de arbeidsmarkt zou een prijs zijn, die we nooit zullen betalen” (Joëlle Milquet, Le Soir, 30 januari 2007).

Allereerst wordt in de nota de arbeidsmarkt bijna volledig gesplitst.
1. Het is onlogisch waarom dit hele departement gesplitst zou worden, terwijl het arbeidsrecht en de werkloosheidsuitkeringen federaal zouden blijven. Dit gaat lijnrecht in tegen het principe van homogene bevoegdheidspaketten waar de Vlaams-nationalisten nochtans voortdurend op hameren. Sterker nog, waarom pleit Di Rupo elders in zijn nota (terecht) voor één enkele minister van migratie om redenen van efficiëntie en doet hij hier (en op vele andere plaatsen) net het tegenovergestelde? Als hij consequent zou zijn, zou hij trouwens ook de regionale ministers van migratie moeten afschaffen.

2. Deze splitsing is ook onwenselijk. Zo zal een defederalisering de vakbonden en de werkgeversorganisaties verplichten hun actieterrein aan te passen waardoor aanzienlijke “communautaire verschillen” zullen ontstaan, wat hun eigen splitsing tot gevolg zou kunnen hebben en wat zal leiden tot een verzwakking van de solidariteit tussen werknemers en werkgevers. Het proces zal leiden tot een verlies aan invloed van de vakbonden en van het Belgisch patronaat in de internationale betrekkingen. Ook zal een verhoogde afhankelijkheid van de sociale partners t.o.v. van de politiek optreden. Het Belgische sociale model dat gevoelig ingewikkelder zal worden, zal zijn aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders verliezen De verhoogde complexiteit van het sociale beleid zal de werknemers en de werkgevers nog meer van hun werk vervreemden. Ook zal de sociale toestand in het Brussels gewest volledig onbeheersbaar worden. Tenslotte zal de nationale sociale dialoog, die wereldwijd als één van de efficiëntste wordt beschouwd op termijn aan diggelen worden geslagen.

“De Franstaligen zijn heel duidelijk geweest: geen regionalisering van de sociale zekerheid op welk domein dan ook” (Joëlle Milquet, Le Soir, 3 november 2007)

Vervolgens slaat “staatsman” – maar van welke staat? – Elio Di Rupo een bres in de tot op heden unitaire sociale zekerheid. Dit thema was tot voor enkele jaren, zelfs tot voor enkele maanden volledig onbespreekbaar voor de Franstalige problemen, maar nu blijkt plots een flinke communautarisering van de gezondheidszorgen “aanvaardbaar”. Hiermee wordt de interpersonele solidariteit tussen de Belgen op de helling gezet. De voorgestelde splitsing van de kinderbijslagen is een ware achteruitgang van de beschaving. Waarom zouden kinderen anders moeten behandeld worden, al naar gelang de regio waar ze wonen? Ook langs vakbondszijde heerst een oorverdovende stilte over dit deel van de formateursnota, hoewel er vanuit die hoek wél zeer zwaar gereageerd wordt op het sociaal-economische luik van de formateur. Als excuus wordt weleens naar bovengehaald dat de financiering federaal blijft, alsof dat een maatstaf is. De financiering van het gemeenschapsonderwijs gebeurt ook via federale enveloppes...

Inzake justie is Elio Di Rupo van plan om de justitiehuizen en het jeugdsanctierecht te splitsen, zonder hiervoor ook maar één zinnige reden op te geven. De enige “verdienste” op dit vlak, ligt hem erin dat de voorzitter van de PS de splitsing van de gerechtelijke organisatie en van de magistratuur (die in de nota’s De Wever en Vande Lanotte zat), niet weerhouden is in dit werkstuk... Naast het dierenwelzijn en de filmkeuring is de meest belachelijke en absurde splitsing uit de nota die van verkeer, een domein dat nu al te veel versnipperd is. Wat is de bedoeling van drie verschillende wegcodes voor een klein land als België? Wil Di Rupo soms méér doden op onze wegen?

En dan zijn er nog de overige splitsingen, waarover u niets in de media verneemt. Nochtans zeggen ze veel over de vernietigende inhoud van de nota. Er is immers geen andere reden om uitstekend werkende diensten, zoals de brandweer, het rampenfonds en de civiele bescherming te splitsen dan de vernietiging van de Belgische staat. En dan zwijgen we nog over de volstrekt onzinnige splitsingen in andere domeinen – zoals het vastgoedrecht. Wat de belastingen betreft, wordt de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting verviervoudigd (d.m.v. opcentiemen) en wordt ook, voor het eerst, gebroken met het systeem van een unitaire vennootschapsbelasting.

“Laten we niet naïef zijn! Als de onderhandelingen onder druk van de Vlaamse wil zouden evolueren naar een pure splitsing van BHV, moet er zonder complexen gepraat worden over de uitbreiding van Brussel” (Elio Di Rupo, blog, 26 september 2007)

Dat het “Franstalige front”, waarvan Di Rupo de emananatie zou moeten zijn, volledig aan diggelen ligt, wordt bewezen door de aanvaarding – zonder noemenswaardige tegenprestatie – van de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement BHV. Daarbij komt nog de omvorming van de Senaat tot een niet-permanente raad van gemeenschappen, die door de deelstaten wordt verkozen. Zo heeft België nog maar één wetgevende Kamer, waarvan de bevoegdheden grotendeels uitgehold zijn, waarbij de deelstaten de federale regering rechtstreeks in hun wurggreep kunnen houden. Ze worden zo zelfs bevoegd voor grondwetsherzieningen. De omschakeling naar een onrechtstreeks verkozen Kamer – die in het N-VA programma ingeschreven staat – komt zo een stuk dichterbij. De dotaties aan de Koninklijke familie moeten volgens Di Rupo twee jaar “bevroren” worden, maar aan de gigantische dotaties aan partijen zoals de zijne, die staatsgevaarlijk zijn, wordt “natuurlijk” niet geraakt. Tegenover dit destructief geweld zijn de pro-Belgische maatregelen lachwekkend: geen herfederaliseringen, een toelating van tweetalige lijsten in Brussel, de verkiezing in een nationale kieskring van 10 Kamerleden, de creatie van een Brusselse metropolitane gemeenschap… lachwekkend.

Nochtans is ook deze nota bestemd voor de vuilnisbelt van de geschiedenis. Met name de financieringswet (m.i.v. een herfinanciering van Brussel) en het dossier BHV zullen op de onderhandelingen – gegeven dat die er al komen! – uiteindelijk doen stranden. De crisis van het mislukte federalisme zal niet opgelost worden door deze defaitistische en ronduit zielige nota, die vooral blijk geeft van veel lafheid. Is Di Rupo dan toch een voorbeeld van het falende integratiebeleid van de corrupte en wallingantische PS?

BIJLAGE - ANNEXE

1. SPLITSING ARBEIDSMARKT – LA SCISSION DU MARCHE DE L’EMPOI
1. De beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de beschikbaarheid van de werklozen te controleren en sancties op te leggen – la compétence de décision et d’exécution en matière de contrôle de la disponibilité et d’imposition de sanctions des chômeurs

2. De bepaling welke uitkeringsgerechtigde werklozen met behoud van werkloosheidsuitkeringen een studie of beroepsopleiding kunnen aanvatten – La détermination quels chômeurs indemnisés peuvent reprendre des études ou une formation professionnelle en conservant leurs allocations
3. De RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering van werkloosheidsuitkeringen – les réductions groupes cibles ONSS et activation des allocations de chômage.
4. De doelgroepcriteria, het bedrag en de duur van 'categorale' loonkostensubsidies – les
critères pour les groupes cibles, le montant et la durée des subventions « catégorielles » liées aux coûts salariaux
5. De dienstencheques – les titres-services
6. Het Ervaringsfonds – Le Fonds de l’expérience professionnelle
7. De programma's voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners – les programmes
d’accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires d’un revenue d’intégration sur le marché du travail

8. PWA-begeleiders en de bijhorende middelen – les accompagnateurs àl’emploi des ALE et des moyens y afférents.

9. outplacement : de inhoudelijke vereisten die niet in cao 51 en 82 vastliggen – le reclassement: les exigences de fond qui ne sont pas fixées dans les CCT n° 51 et n° 82

10. outplacement: de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven – le reclassement: le remboursement des frais de reclassement aux entreprises
11. outplacement: het opleggen van sancties aan werkgevers bij gebrek aan outplacement – le reclassement: l’imposition de sanctions aux employeurs
12. Het betaald educatief verlof en industriëel leerlingwezen – le congé-éducation payé et apprentissage industriel
13. De loopbaanonderbreking in de openbare sector – l’interruption de carrière dans le secteur public

14. De loopbaanonderbreking voor lokale en provinciale besturen en regionale administraties – l’interruption de carrière pour les administrations locales, provinciales et régionales
15. De loopbaanonderbreking in het onderwijs – l’interruption de carrière dans l’enseignement
16. De economische migratie – la migration économique
17. De startbaanovereenkomsten in kader van globale projecten – les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux
18. De start- en stagebonus voor de stagiaires uit het alternerend onderwijs – le bonus de démarrage et de stage pour les stagiaires issus de l’enseignement en alternance
19. De werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen en eenoudergezinnen – le complément de reprise du travail pour les chômeurs âgés et les familles monoparentales
20. De sociale economie – l’économie sociale
21. De uitzendarbeid in de regionale openbare sector en in het kader van tewerkstellingstrajecten – le travail intérimaire dans le secteur public régional et l’organisation du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.
22. Betrekking gewesten in RVA – participations des régions à l’ONEM

2. SPLITSING GEZONDHEIDSZORGEN EN KINDERBIJSLAGEN – SCISSION DES SOINS DE SANTE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES

23. De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap – L’allocation d’intégration des personnes handicapées
24. De tegemoetkoming hulp aan bejaarden – L’allocation d’aide aux personnes âgées
25. De mobiliteitshulpmiddelen - les aides à la mobilité
26. De onderdelen A1 en A3 van het ziekenhuisbudget (BFM), te weten 1. de nieuwbouw van ziekenhuizen – Les éléments A1 et A3 du budget des hôpitaux (BMF), à savoir: 1.la construction des hôpitaux
27. 2.de verbouwingen van ziekenhuizen – la transformation des hôpitaux
28. 3. de renovatie van ziekenhuizen – la rénovation des hôpitaux
29. 4. het groot onderhoud van ziekenhuizen – le gros entretien des hôpitaux
30. De vaccinatieprogramma's (buiten de verplichte vaccinatie) – les programmes de vaccination (sauf la vaccination obligatoire)
31. De vaccinatiekalender – le calendrier de vaccination
32. De programma's voor het opsporen van borstkanker, baarmoederhalskander en darmkanker – les programmes de dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer de l’intestin
33. Het Nationaal voedings- en gezondheidsplan – le Plan national Nutrition-Santé
34. De bewustwordingscampagnes voor mondhygiëne in de scholen – les campagnes de sensibilisation en matière d’hygiène dentaire dans les écoles
35. Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen – le Fonds d’assuétudes
36. De consultaties voor tabaksontwenning – les consultations de sevrage tabagique
37. De rusthuizen – les maisons de repos
38. De rust- en verzorgingstehuizen – les maisons de repos et soins
39. De centra voor dagverzorging – les centres de soins de jour
40. De centra voor kort verblijf – les centres de court séjour
41. De geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten – les services G isolés et services Sp isolés
42. NOK (revalidatieovereenkomst) – ORL (convention de revalidation)
43. PSY (revalidatieovereenkomst) – PSY (convention de revalidation)
44. Slechthorenden (revalidatieovereenkomst) – malentendants (convention de revalidation)
45. Gezichtsstoornissen (revalidatieovereenkomst) – les déficiences visuelles (convention de revalidation)
46. De psychosociale revalidatie voor volwassenen (revalidatieovereenkomst) – la rééducation psycho-sociale pour adultes (convention de revalidation)
47. De functionele revalidatie vroegtijdige stoornissen (revalidatieovereenkomst) rééducation fonctionnelle pour les troubles précoces des interactions parents-enfants (convention de revalidation)
48. De interactie ouders-kinderen (convention de revalidation)
49. autisme (revalidatieovereenkomst) – l’autisme (convention de revalidation)
50. de revalidatie-instellingen voor kinderen met een ernstige medisch-psychologische aandoening (revalidatieovereenkomst) – les établissements de rééducation pour enfants présentant une pathologie médico-psycho-grave (convention de revalidation)
51. de instellingen voor motorische revalidatie (revalidatieovereenkomst) – les établissements de rééducation motrice (convention de revalidation)
52. De revalidatieovereenkomsten met betrekking tot verslaving – les conventions de revalidation concernant les assuétudes
53. De overlegplatforms geestelijke gezondheidzorg – les plateformes de soins de santé mentale
54. De volledige bevoegdheid inzake de psychiatrische verzorgingstehuizen – La compétence complète en matière de maisons de soins psychiatriques
55. De initiatieven Beschut Wonen – les initiatives d’habitation protégée
56. Het preventiebeleid – la politique de prévention
57. Het Impulseofonds – les fonds Impulseo
58. De Huisartsenkringen – les cercles de médecins généralistes
59. De Lokaal Multidisciplinaire netwerken (LMN) – Réseaux Locaux Multidisciplinaires (RLM)
60. De Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT) – les Services Intégrés de Soins à Domicile (SISD)

61. De preventieacties door tandartsen – les actions de prévention menées par les dentistes
62. De palliatieve netwerken en de multidisciplinaire teams – Les réseaux palliatifs et les équipes multidisciplinaires
63. Het beheer en het gebruik van eHealth (gemeenschappen en federale overheid) – la gestion et l’utilisation de eHealth (communautés et le niveau fédéral)
64. De nalevingsmodaliteiten van internationale verplichtingen i.v.m. het gezondheidsbeleid (gemeenschappen en federale overheid) (communautés et le niveau fédéral)
65. De contingeringsmodaliteiten van de gezondheidszorgberoepen (samenwerkingsakkoord); de bevoegdheid m.b.t. de contingentering – les modalités de respect des engagements internationaux en rapport avec la politique de santé (accord de coopération); La compétence relative au contingentement
66. De erkenning van zorgverstrekkers – l’agrégation des prestataires de soins
67. De sociale akkoorden in de zogenaamde “federale sectoren” (enkel na overleg met deelstaten) –les accords sociaux dans les «secteurs fédéraux» (seulement après concertation avec les entités fédérées)

68. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (inspraak deelstaten) – Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) (voix des entités fédérées)
69. De kinderbijslag – les allocations familiales
70. Het kraamgeld – les allocations de naissance
71. Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) – Le Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC)

3. SPLITSING JUSTITIE – SCISSION DE LA JUSTICE
72. De oprichting van eigen administratieve rechtbanken – création de propres juridictions administratives
73. Het positief injunctierecht (gedeeltelijk) – droit d’injonction positive (partiellement)
74. Het vervolgingsbeleid (gedeeltelijk, d.m.v. samenwerkingsakkoord) – la politique de poursuites (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)
75. Het College van procureurs-generaal (vertegenwoordiging van deelstaten) – Le Collège des procureurs-généraux (participation des entités fédérées)
76. De kadernota Integrale veiligheid (gedeeltelijk, d.m.v. samenwerkingsakkoord) – la note-cadre Sécurité intégrale (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)
77. Het Nationaal veiligheidsplan (gedeeltelijk, d.m.v. samenwerkingsakkoord) – le plan national de sécurité (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)
78. De strafuitvoeringsrechtbanken, via de aanduiding van bijzitters – les tribunaux de l’application des peines, par la désignation d’assesseurs
79. De organisatie van justitiehuizen – l’organisation des maisons de justice
80. De bevoegdheden m.b.t. strafuitvoering van justitiehuizen – les compétences relatives à l’exécution des peines des maisons de justice
81. De slachtofferhulp van justitiehuizen – l’aide aux victimes des maisons de justice
82. De eerstelijnshulp van justitiehuizen – l’aide de première ligne des maisons de justice
83. De subsidieopdrachten van justitiehuizen – les missions subventionnées des maisons de justice
84. Het bepalen van de aard van de maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als strafbaar omschreven feit hebben gepleegd (jeugdsanctierecht) – définition de la nature des mesures pouvant être prises à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction (droit sanctionnel de la jeunesse)

85. De regelgeving inzake uithandengeving (jeugdsanctierecht) – les règles de dessaisissement (droit sanctionnel de la jeunesse)
86. De regelgeving inzake de plaatsing in een gesloten instelling (jeugdsanctierecht) – les règles de placement en établissement fermé (droit sanctionnel de la jeunesse)

4. SPLITSING VERKEER – SCISSION DE LA MOBILITE

87. Het Verkeersreglement (inclusief de boetes) en de verkeersveiligheid – Le code de la route (y compris les amendes) et la sécurité routière
88. Het verkeersveiligheidsfonds – le Fonds de sécurité routière
89. Het BIVV – l’IBSR
90. De normering van de verkeersinfrastructuur – la fixation des normes de l’infrastructure routière
91. De controle op de technische normering van de voertuigen – le contrôle des normes techniques des véhicules
92. De technische keuring van voertuigen – le contrôle technique des véhicules
93. De homologatie van radars en andere instrumenten die gelinkt zijn met de Gewestelijke bevoegdheden – l’homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales.
94. De rijopleiding – la formation à la conduite
95. De rijscholen – les auto-écoles
96. De binnenscheepvaart (inclusief politionele bevoegdheid) – la
navigation intérieure (y compris le pouvoir de police)
97. De gewesten krijgen vertegenwoordigers in de raden van bestuur van de NMBS-groep – les régions auront des représentants au sein du groupe SNCB
98. De Gewesten moeten kunnen zorgen voor een bijkomende financiering voor de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoortrajecten (onder voorwaarden) – Les Régions doivent pouvoir apporter un financement additionnel pour l'aménagement, l'adaptation ou la modernisation des lignes de chemin de fer (sous conditions)

5. OVERIGE SPLITSINGEN – AUTRES SCISSIONS

99. De interuniversitaire attractiepolen – les pôles d'attraction
interuniversitaires
100. De technologische attractiepolen – les pôles d'attraction
technologique
101. De Nationale Plantentuin van Meise – le Jardin botanique National de Meise
102. De vestigingswet – la loi sur les implantations commerciales
103. Het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie – le comité socioéconomique national pour la distribution
104. Het participatiefonds – le fonds de participation
105. Het NIS (“interfederaliseren”) – le INS (“interfédéraliser”)
106. Het INR (“deelstaten integreren”) – l’institut des comptes nationaux (“intégrer les entitées fédérées)
107. De toegang tot het beroep – l’accès à la profession
108. Het KBO (vertegenwoordiging gewesten) – le BCE (représentations des régions)
109. Nationale Delcrederedienst (“rol deelstaten vergroten”) – Office national du Ducroire (“renforcer le rôle des entités fédérées”)
110. Finexpo (“rol gewesten vergroten”) – Finexpo (“renforcer le rôle des entités fédérées”)
111. Belg. Mij. Voor Intern. Investering (“de overheidsdelegatie moet voor het merendeel bestaan uit vertegenwoordigers van de regio’s”) – Soc. Belge dinvestissement international (“La délégation des pouvoirs publics doit se composer majoritairement de représentants des régions”)
112. BABH (buitenlandse handel) (“rol gewesten vergroten”) – ABCE (commerce extérieur) (“renforcer le rôle des régions)
113. Erkenning toeristische centra – l’agrément des centres touristiques
114. Prijzencontrole – le conrôle des prix
115. De distributietarieven voor gas en electriciteit – les tarifs de distribution (gaz et électricité)
116. Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost – le Fonds de réduction du
coût global de l’énergie

117. De handhaving van de regelgeving voor de doorvoer van afvalstoffen – le respect des règles relatives au transit des déchets
118. De nucleaire export (gedeeltelijk, via een samenwerkingsakkoord) – l’export nucléaire (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)
119. Het BIRB – le Bureau belge d'intervention et de restitution
120. Het rampenfonds – le fonds de calamités
121. Het landbouwrampenfonds – le fonds de calamités agricoles
122. Het grootstedenbeleid – la politique de grandes villes
123. De handelshuur – les baux d’habitation
124. De woninghuur – les baux commerciaux
125. De pachtwet – le bail à la ferme
126. De onteigeningsprocedure – les expropriations
127. De aankoopcomités – les comités d’acquisition
128. De sportinfrastructuur – les infrastructures sportives
129. De civiele bescherming – la protection civile
130. De brandweer – les pompiers
131. Het federaal crisiscentrum (“gewesten bij betrekken”) – le centre de crise fédéral (“associer les régions”)
132. De politiezones (“de gewesten bij de afbakening betrekken”) – les zones de police (“associer les régions”)
133. De provinciale instellingen – les institutions provinciales
134. De beroepsopleiding – la formation professionnelle
135. De studentenmigratie – l’immigration étudiante
136. Het Federaal Impulsfonds Migrantenbeleid – le Fonds d'Impulsion
fédéral à la politique des immigrés
137. Het Europees Integratiefonds – le fonds européen d’intégration
138. De Telecommunicatie (verruiming bevoegdheden) – les télécommunications (élargissement des compétences)
139. Het dierenwelzijn –le bien-être des animaux
140. De filmkeuring – le contrôle des films
141. De deontologische ordes – les ordres déontologiques
142. Het administratief en geldelijk statuut van hun ambtenarenkorps van de deelstaten – la compétence relative au statut administratif et pécuniaire de la fonction publique des entités fédérées

143. belastingsverminderingen of -kredieten voor de eigen woning – réductions ou des crédits d’impôts afférents à la maison d’habitation

144. belastingsverminderingen en -kredieten voor de uitgaven voor de beveiliging tegen diefstal of brand van een woning – réduction et crédits d’impôt pour les dépenses de sécurisation contre le vol ou l’incendie d’une habitation

145. belastingsverminderingen of -kredieten met betrekking tot de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten – réductions ou crédits d’impôts relativement aux dépenses faites pour l’entretien et la restauration de propriétés classées

6. BHV EN DE BELASTINGEN – BHV ET LES IMPÔTS

146. Het kiesarrondissement BHV – l’arrondissement électoral de BHV
147. Het gerechtelijk arrondissement BHV – l’arrondissement judiciaire de BHV
148. De personenbelasting (van 8,8 miljard euro naar 18,8 miljard euro; i.e. 29% van de federale personenbelasting) (via opcentiemen) – l’IPP (de 8,8 milliards d’euro à 18,8 milliards d’euro; i.e. 29% de l’IPP fédéral)
149. De vennootschapsbelasting (5% autonomie) – l’Isoc (5% d’autonomie)

7. SENAAT, VERKIEZINGEN, KONINKLIJKE FAMILIE, BRUSSEL – SENAT, ELECTIONS, FAMILLE ROYALE, BRUXELLES

*150. De omvorming van de Senaat tot een onverkozen raad der deelstaten die niet-permanent zetelt – le Sénat sera transformé en une assemblée non permante, élue par les entités fédérées
*151. De invoering van een federale kieskring voor 10 Volksvertegenwoordigers – la création d’une circonscription fédérale pour 10 représentants dans la Chambre
*152. Het afschaffen van het verbod op tweetalige lijsten in Brussel – l’abolition de l’interdiction des listes bilingues à Bruxelles
*153. De creatie van een Brusselse metropolitane gemeenschap – la création d’une zone métropolitaine bruxelloise
*154. De bevriezing van de dotaties aan de Koninklijke Familie voor een periode van twee jaar; onder de volgende Koning zullen enkel de troonopvolger, diens echtgenoot, de weduwe of weduwenaar van de Vorst en de afgetreden Vorst een Koninklijke dotatie ontvangen – Les dotations aux membres de la famille royale seront également
gelées pendant 2 ans; pour le prochain règne, seul l’héritier présomptif, son conjoint, le conjoint survivant du Souverain et le Souverain qui a abdiqué recevront une dotation royale
*155. Samenvallende verkiezingen, vanaf 2014 om de vijf jaar gehouden – un regroupement des élections régionales, communautaires, fédérales et européennes, chaque cinq années, à partir de 2014
*156. Intrekking omzendbrief Peeters, de taalvoorkeur in diensten van de faciliteitengemeenten wordt om de zes jaar aangevraagd – suppression du circulaire Peeters; dans les services des communautés à facilité, le désir des l’intéressés s’exprimera tous les 6 ans
*157. Herfinanciering van het Brussels gewest, jaarlijks voor 426 miljoen euro; Refinancement annuaire de la région bruxelloise pour un montant de 426 millions d’euro
*158. Grondwettelijk Hof bevoegd in geval van conflict met benoeming burgemeesters in faciliteitengemeenten; La Cour constitutionnelle est compétent lorsqu’il y a un conflit sur la nomination des bourgmestres dans les communes de facilité
*159. Constitutieve autonomie voor Duitstalige gemeenschap en Brussels gewest – Autonomie constitutive pour la communauté germanophone et la région bruxelloise
*160. Vereenvoudiging taalwetgeving Brussel; tweetaligheid diensten; versterking Brussels gewest; in overweging nemen om het minderhedenverdrag en het protocol nr. 12 van de Europese Commissie tot bescherming van de mensenrechten te ratificeren – assouplissement des lois linguistiqyes à Bruxelles, bilinguisme des services; renforcement de la région bruxelloise, envisager de ratifier


Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Wed Jul 06, 2011 4:25 am

ZIELIGE NOTA DI RUPO

“Nee de PS is niet bereid om een 2/3de meerderheid te steunen, die als enige ambitie heeft om hervormingen te stemmen die het land ontmantelen” (Elio Di Rupo, blog 19 juni 2007)

Op 5 juli 2011 maakte Elio Di Rupo, president van de Franstalige “socialisten”, zijn “langverwachte” nota bekend. De nota (waarvan u de samenvatting van het communautaire luik in bijlage vindt) bestaat uit twee delen: 1) een sociaal-economisch luik en 2) een institutioneel-communautair luik. Dit tweede deel is een ware splitsingscatalogus.

Is de nota voor de B.U.B. een basis om te onderhandelen over de vorming van een nieuwe federale regering ? Hoewel in het sociaal-economische deel zinvolle en verstandige maatregelen staan, wordt het geheel teniet gedaan door een onverteerbaar tweede luik.
Volgens het principe van de “homogene bevoegdheidspaketten” wil Di Rupo voor méér dan 17 miljard euro aan bevoegdheden – een ongezien bedrag – overdragen aan de deelstaten (lees: splitsen). Zowat elk domein dat vandaag nog federaal is, wordt getroffen door de splitsingsmanie.

1) De arbeidsmarkt

“Het regionaliseren van de arbeidsmarkt zou een prijs zijn, die we nooit zullen betalen” (Joëlle Milquet, Le Soir, 30 januari 2007).

Allereerst wordt in de nota de arbeidsmarkt bijna volledig gesplitst.

a) Het is nochtans onlogisch waarom dit hele departement gesplitst zou moeten worden terwijl het arbeidsrecht en de werkloosheidsuitkeringen federaal zouden blijven. Dit gaat lijnrecht in tegen het principe van homogene bevoegdheidspaketten waar de Vlaams-nationalisten nochtans voortdurend op hameren. Sterker nog, waarom pleit de formateur elders in zijn nota (terecht) voor één enkele minister van migratie om redenen van efficiëntie en doet hij hier (en op vele andere plaatsen) net het tegenovergestelde? Als hij consequent zou zijn, zou hij trouwens ook de regionale ministers (en minstens die van migratie) moeten afschaffen. Di Rupo beoogt efficiëntie door centralisatie, maar “vergeet” dit principe op het inefficiënte federalisme toe te passen. Een mooi voorbeeld van orwelliaanse « double speak ».

b) Deze splitsing is ook onwenselijk. Zo zal een defederalisering de vakbonden en de werkgeversorganisaties verplichten hun actieterrein aan te passen waardoor aanzienlijke “communautaire verschillen” zullen ontstaan, wat hun eigen splitsing tot gevolg zou kunnen hebben en wat zal leiden tot een verzwakking van de solidariteit tussen werknemers en werkgevers alsook een splitsing van het arbeidsrecht. Het proces ook zal leiden tot een verlies aan invloed van de vakbonden en van het Belgisch patronaat in de internationale betrekkingen. Ook zal een verhoogde afhankelijkheid van de sociale partners t.o.v. van de politiek optreden. Het Belgische sociale model dat gevoelig ingewikkelder zal worden, zal zijn aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders verliezen. De verhoogde complexiteit van het sociale beleid zal de werknemers en de werkgevers nog meer van hun werk vervreemden. Ook zal de sociale toestand in het Brussels gewest volledig onbeheersbaar worden hoewel men weet hoe explosief deze regio kan zijn op sociaal vlak. Tenslotte zal de nationale sociale dialoog, die wereldwijd als één van de efficiëntste wordt beschouwd, op termijn aan diggelen worden geslagen.

2) De sociale zekerheid

“De Franstaligen zijn heel duidelijk geweest: geen regionalisering van de sociale zekerheid op welk domein dan ook” (Joëlle Milquet, Le Soir, 3 november 2007)

Vervolgens slaat “staatsman” Elio Di Rupo – maar van welke staat? – een bres in de tot op heden unitaire sociale zekerheid. Dit thema was tot voor enkele jaren, zelfs tot voor enkele maanden, volledig onbespreekbaar voor de Franstalige partijen, maar nu blijkt plots een flinke communautarisering “aanvaardbaar”.

Door de voorgestelde splitsing van de gezondheidszorgen wordt de interpersonele solidariteit tussen de Belgen op de helling gezet.

Bovendien is de voorgestelde splitsing van de kinderbijslagen een ware achteruitgang voor de beschaving. Waarom zouden kinderen anders moeten behandeld worden, al naar gelang de regio waar ze wonen? Wat met de gelijkheid van de Belgen die door artikel 10 van de Grondwet is gewaarborgd? De nazi’s konden zoiets bedenken voor joodse en zigeneurkinderen, maar dit kan toch niet in een beschaafd land als België? Ook langs vakbondszijde heerst een oorverdovende stilte over dit deel van de formateursnota, hoewel er vanuit die hoek wél zeer zwaar gereageerd wordt op het sociaal-economische luik van de nota van de formateur. Als excuus wordt weleens gezegd dat de financiering federaal blijft. Maar dat is uiteraard geen geldige maatstaf. De financiering van het gemeenschapsonderwijs gebeurt ook via federale dotaties...

3) Justitie

Inzake justitie is Elio Di Rupo van plan om de justitiehuizen en het jeugdsanctierecht te splitsen, zonder hiervoor ook maar één zinnige reden op te geven. De enige “verdienste” op dit vlak is dat de voorzitter van de PS de splitsing van de gerechtelijke organisatie en van de magistratuur (die in de nota’s De Wever en Vande Lanotte zat) in dit werkstuk niet behouden heeft...

4) Andere splitsingen

Naast het dierenwelzijn en de filmkeuring is de meest belachelijke en absurde splitsing uit de nota die van het verkeersrecht, een domein dat nu al te veel versnipperd is. Wat is de bedoeling van drie verschillende wegcodes voor een klein land als België? Gaat hierdoor de kennis bij de burgers van de verkeersregels verbeteren? Wil Di Rupo soms méér doden op onze wegen? Dit voorstel heeft een crimineel gehalte en kan de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van al die politici die dit voorstel steunen in het gedrang brengen. Tot nu toe zijn dat alle politici die vandaag in België aan de macht zijn aangezien dit schandalig voorstel reeds in het Octupusakkoord van 2008 voorkwam dat door alle traditionele partijen werd goedgekeurd.

En dan zijn er nog de overige splitsingen, waarover u niets in de media verneemt. Nochtans zeggen ze veel over de vernietigende inhoud van de nota. Er is immers geen andere reden om uitstekend werkende diensten zoals de brandweer, het rampenfonds en de civiele bescherming te splitsen dan de vernietiging van de Belgische staat. En dan zwijgen we nog over de volstrekt onzinnige splitsingen in andere domeinen zoals het huurrecht.

Wat de belastingen betreft, wordt de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting verviervoudigd (d.m.v. opcentiemen) en wordt ook, voor het eerst, gebroken met het systeem van een unitaire vennootschapsbelasting.

5) Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV)

“Laten we niet naïef zijn! Als de onderhandelingen onder druk van de Vlaamse wil zouden evolueren naar een pure splitsing van BHV, moet er zonder complexen gepraat worden over de uitbreiding van Brussel” (Elio Di Rupo, blog, 26 september 2007)

Dat het “Franstalige front”, waarvan Di Rupo de leider zou moeten zijn, volledig aan diggelen ligt, wordt bewezen door de aanvaarding – zonder noemenswaardige tegenprestatie – van de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement BHV. Het feit dat de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel nog voor Franstalige of tweetalige lijsten zouden kunnen stemmen, is een doekje voor het bloeden. Het gaat hier om een regelrechte capitulatie van de Franstalige partijen voor de eisen van de Vlaams-nationale sekte.

6) Senaat

Daarbij komt nog de omvorming van de Senaat tot een niet-permanente raad van gemeenschappen, die door de deelstaten wordt verkozen. Zo zou België nog maar één wetgevende Kamer overhouden, waarvan de bevoegdheden bovendien grotendeels uitgehold zijn en die door de deelstaten in een wurggreep zou kunnen gehouden worden. De deelstaten worden zo zelfs bevoegd voor grondwetsherzieningen. De omschakeling naar een onrechtstreeks verkozen Kamer – die in het N-VA programma ingeschreven staat – komt zo een stuk dichterbij.

7) Koninklijke dotaties

De dotaties aan de Koninklijke familie – die zich in deze politieke crisis helemaal niets te verwijten heeft, integendeel (!) - moeten volgens Di Rupo twee jaar “bevroren” worden, maar aan de gigantische dotaties aan de politieke partijen zoals de zijne, die staatsgevaarlijk zijn, wordt “natuurlijk” niet geraakt.

8 ) Maatregelen “om de federatie te versterken”

Tegenover al dit destructief geweld zijn de pro-Belgische maatregelen lachwekkend: geen herfederaliseringen, zelfs niet van geluidsnormen (!), een toelating van tweetalige lijsten in Brussel voor de gewestverkiezingen – het is een echte schande dat dit ooit verboden werd -, de verkiezing in een nationale kieskring van amper 10 Kamerleden – puur symbolisch dus - en de creatie van een Brusselse metropolitane gemeenschap… Denkt Di Rupo echt dat de 50% unitaristische Belgen hier tevreden mee gaan zijn?

9) Conclusie

Deze nota is naast de sociaal-economische voorstellen vooral een splitsingslijst, die nog langer is dan die van De Wever of Vande Lanotte !

Nochtans is ook deze nota – gelukkig - opnieuw (na de eerste van Di Rupo en die van De Wever en Vandelanotte) bestemd voor de vuilnisbelt van de geschiedenis. Met name de financieringswet (m.i.v. een herfinanciering van Brussel) en het dossier BHV zullen de onderhandelingen – gegeven dat die er al komen! – uiteindelijk doen stranden. De crisis van het mislukte taalfederalisme zal niet opgelost worden door deze defaitistische en ronduit zielige nota, die vooral blijk geeft van veel lafheid en een totaal gebrek aan toekomstvisie voor België. Het nieuwe feodalisme dat de traditionele, taalgesplitste partijen nastreven, is uiteraard geen gunstig toekomstperspectief voor België en zijn 11 miljoen inwoners.

Uiteindelijk stelt men vast dat Di Rupo blijkbaar niet veel kent van de Belgische geschiedenis en sociologie. De Belgen zijn het 40-jaar oude en compleet mislukte federalisme immers kotsbeu, zoals verschillende enquêtes dat telkens weer aantonen. Alleen hebben de unitaristen nog niet het recht dit in de media te komen zeggen, wat op zich al een schande is en een schending van hun mensenrechten. Laat staan dat de Belgen van de nationalistische particratie het recht zouden krijgen op een referendum of volksraadpleging over deze zoveelste staatshervorming, terwijl de burgers in andere landen als Zwitserland, Italië en Marokko daar blijkbaar wel recht op hebben. Misschien is Di Rupo wel het schoolvoorbeeld van het falende integratiebeleid van de corrupte en wallingantische PS, maar hij is uiteraard niet enige politicus die er niets van begrepen heeft.LA NOTE MISERABLE DE DI RUPO

« Non, le PS n’est pas prêt à appuyer la majorité des deux tiers, qui a pour seule ambition de voter des réformes visant à démanteler le pays » (Elio Di Rupo sur son blogue le 19 juin 2007)

Le 4 juillet 2011, Elio Di Rupo, le président des « socialistes » francophones, a rendu publique sa note « tant attendue ». La note (dont vous trouvez le résumé du volet communautaire en annexe) consiste en deux parties : 1) un volet socio-économique et 2) un volet institutionnel et communautaire. Ce deuxième volet est un véritable catalogue de scissions.

La note constitue-t-elle une base pour entamer des négociations sur la formation d’un nouveau gouvernement fédéral ? Bien que le volet socio-économique contient des mesures utiles et intelligentes, le tout est anéanti par un deuxième volet qui est inacceptable. Selon le principe des « paquets de compétences homogènes », Di Rupo entend transférer pour plus de 17 milliards d’euros de compétences – un montant historique – vers les entités fédérées (lisez : scinder). Pratiquement chaque domaine resté fédéral jusqu’à ce jour sera touché par cette manie de scission.

1) Le marché de l’emploi

« La régionalisation du marché de l’emploi serait un prix que nous n’allons jamais payer » (Joëlle Milquet, Le Soir, 30 janvier 2007)

D’abord, la note scinde le marché de l’emploi presque entièrement.

a) Il est pourtant illogique pourquoi tout ce département devrait être scindé tandis que le droit du travail et les allocations de chômage resteraient au fédéral. Ceci est en totale contradiction avec le principe des paquets de compétences homogènes qui est cependant continuellement avancé par les nationalistes flamands. Plus fort encore, pourquoi est-ce que le formateur plaide-t-il plus loin dans sa note (à juste titre) pour un seul ministre en matière d’immigration pour des raisons d’efficacité tandis qu’il propose exactement le contraire dans le domaine de l’emploi (et d’ailleurs aussi dans plein d’autres domaines) ? S’il était logique, il devrait également supprimer les ministres régionales (et à tout le moins ceux compétents en matière d’immigration). Di Rupo vise l’efficacité par la centralisation, mais « oublie » d’appliquer ce principe au fédéralisme inefficace. Il s’agit d’un bel exemple du double langage orwellien.

b) De plus, cette scission n’est pas souhaitable. En effet, la défédéralisation obligera les syndicats et les organisations patronales à adapter leur terrain d’action créant ainsi des « différences communautaires », ce qui mènera à leur scission interne ainsi qu’à un affaiblissement de la solidarité entre les employeurs et les travailleurs et une scission du droit du travail. Le processus provoquera également une perte d’influence des syndicats et du patronat belge dans la sphère des relations internationales. Les partenaires sociaux deviendront aussi plus dépendants de la scène politique. Le modèle social belge, qui deviendra sensiblement plus compliqué perdra sa force d’attraction pour les investisseurs étrangers. La complexité accrue de la politique sociale aliénera encore plus les travailleurs et les employeurs de leur travail. Aussi la situation sociale dans le Région de Bruxelles-Capitale deviendra-t-elle totalement incontrôlable bien que l’on connaisse le caractère explosif de cette région sur le plan sociologique. Enfin, le dialogue social national, qui est considéré comme l’un des plus efficaces au monde, volerait à terme en éclats.

2) La sécurité sociale

“Les Francophones ont été très clairs: pas de régionalisation de la sécurité sociale sur quelle que domaine que ce soit” (Joëlle Milquet, Le Soir, 3 novembre 2007)

Ensuite, « l’homme d’Etat » Elio Di Rupo – mais de quel Etat ? – bat en brèche la sécurité sociale, toujours unitaire.

Ce thème était jusqu’il y a quelques années, voire quelques mois, totalement inacceptable pour les partis francophones, mais tout à coup, une communautarisation poussée des soins de santé semble « acceptable ». Ainsi, on mettrait en cause la solidarité interpersonnelle entre les Belges.

En outre, la scission des allocations familiales constitue une véritable régression de l’humanité. Pourquoi faudrait-il traiter les enfants différemment selon la région où ils habitent ? Quid de l’égalité des Belges, inscrite à l’article 10 de la Constitution ? Les nazis étaient capables d’imaginer de telles mesures pour les enfants des juifs et des tsiganes, mais ce n’est tout de même pas possible dans un pays civilisé comme la Belgique ? Aussi du côté syndical, un silence assourdissant règne sur cette partie de la note du formateur, bien que les syndicats réagissent de façon véhémente à propos du volet socio-économique de la note du formateur. Un prétexte souvent avancé est le fait que le financement reste fédéral. Toutefois, il ne s’agit pas d’un critère valable. Le financement de l’enseignement communautaire se réalise aussi au moyen de dotations fédérales…

3) La justice

En matière de justice, Di Rupo projette la scission des maisons de justice et le droit de la délinquance juvénile, sans donner la moindre raison valable. Le seul « mérite » à ce sujet est que le président du PS n’a pas retenu la scission de l’organisation judiciaire et de la magistrature (que l’on pouvait retrouver dans les notes De Wever et Vande Lanotte)…

4) Autres scissions

A part le bien-être des animaux et le contrôle des films, la scission la plus ridicule et absurde dans la note est celle du droit de la circulation, un domaine qui est déjà trop éparpillé. Quelle est la finalité de trois codes de la route différents dans un petit pays comme la Belgique ? Cela améliorera-t-il la connaissance des règles de la circulation auprès des citoyens ? Di Rupo veut-il encore plus de morts sur nos routes ? Cette proposition a un caractère criminel et peu conduire à la mise en cause de la responsabilité civile et pénale de tous les politiciens qui y sont favorables. Jusqu’à maintenant, il s’agit de tous les politiciens qui sont actuellement au pouvoir en Belgique puisque cette proposition scandaleuse se trouvait déjà dans l’accord dit Octopus de 2008 qui a été approuvé par tous les partis traditionnels.

Il y a ensuite encore d’autres scissions dont on n’apprend rien dans le presse. Et pour cause car elles sont les preuves de la nature destructrice de la note. En effet, il n’y a aucune autre raison que la volonté de détruire l’Etat belge pour justifier la scission de services qui fonctionnent bien comme les pompiers, le fonds des calamités ou la protection civile. Sans mentionner les scissions ridicules dans d’autres domaines comme le droit du bail.

En ce qui concerne le droit fiscal, l’autonomie fiscale des régions dans l’impôt des personnes physiques serait quadruplée (via les centimes additionnels) et, pour la première fois, le système unitaire de l’impôt des sociétés serait battu en brèche.


5) Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV)

« Ne soyons pas naïfs ! Si les négociations évolueraient sous la pression flamande vers une scission pure de BHV, il faudra discuter sans complexes sur l’élargissement de Bruxelles » (Elio Di Rupo sur son blogue, 26 eptembre 2007).

Que le “front francophone”, dont Di Rupo devrait être le meneur, n’existe pas, est prouvé à suffisance par l’acceptation – sans réelle contrepartie – de la scission de l’arrondissement électoral et judiciaire de BHV. Le fait que les habitants des six communes à facilités autour de Bruxelles puissent encore voter pour des listes francophones ou bilingues, n’y change évidemment rien. Il s’agit d’une véritable capitulation des partis francophones devant les exigences de la secte flamingante.

6) Le Sénat

Il s’y ajoute le transformation du Sénat en un conseil non-permanent des communautés, qui serait élu par les entités fédérées. Ainsi, la Belgique ne garderait qu’une seule chambre législative, dont les compétences sont en outre largement vidées de leur contenu et qui pourrait être étranglée par les entités fédérées. Par ce biais, les entités fédérées deviendraient aussi compétentes pour la révision de la constitution. Ainsi, on se rapprocherait d’une Chambre indirectement élu, ce qui fait partie du programme de la N-VA.

7) Les dotations royales

Les dotations à la Famille royale – qui n’est aucunement fautive dans cette crise politique, bien au contraire (!) – doivent selon Di Rupo être « gelées » pendant deux ans tandis qu’il se refuse de toucher aux dotations gigantesques au profit des partis politiques comme le sien.

8 ) Les mesures « pour renforcer la fédération »

En contrepartie de cette violence destructrice, les mesures pro-belges sont dérisoires : pas de refédéralisations, même pas des normes de bruit ( !), une permission pour former des listes bilingues aux élections régionales à Bruxelles – cette interdiction est d’ailleurs honteuse -, l’élection au sein d’une circonscription fédérale d’à peine dix députés – purement symbolique donc – et la création d’une communauté métropolitaine bruxelloise… Di Rupo pense-t-il vraiment que les 50% d’unitaristes belges s’en contenteront ?


9) Conclusion

Cette note est donc à part les propositions socio-économiques une liste de scissions qui est encore plus longue que celle de De Wever ou de Vande Lanotte !

Pourtant et bien heureusement, cette note sera de nouveau (après la première note de Di Rupo et les notes De Wever et Vande Lanotte) destinée à la poubelle de l’histoire. Notamment la loi de financement (avec le refinancement de Bruxelles) et le dossier BHV feront finalement échouer les négociations – dans l’hypothèse où elles auront bien lieu ! La crise du fédéralisme linguistique raté ne sera pas résolue par cette note défaitiste et absolument misérable, qui fait surtout preuve de lâcheté et d’une absence totale de vision d’avenir pour la Belgique. La nouvelle féodalité que veulent instaurer les partis traditionnels et linguistiquement scindés ne constitue évidemment pas une perspective favorable pour la Belgique et ses 11 millions d’habitants.

Finalement, on constate que Di Rupo n’a pas compris grand’ chose de l’Histoire de la Belgique ni de sa sociologie. En effet, les Belges en ont ras le bol de l’échec du fédéralisme, comme plusieurs sondages l’attestent régulièrement. Pourtant, les unitaristes n’ont pas encore le droit d’exprimer leur opinion dans la presse, ce qui est en soi déjà une honte ainsi qu’une violation de leurs droits de l’Homme. Et encore moins, ils obtiennent le droit à un référendum ou une consultation populaire sur cette énième réforme de l’Etat, tandis que les citoyens dans d’autres pays comme la Suisse, l’Italie ou le Maroc y ont bien droit. Peut-être que Di Rupo est l’exemple type de l’échec de la politique d’immigration du PS, parti corrompu et wallingant, mais il n’est évidemment pas le seul politicien qui n’y a rien compris.


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Thu Jul 07, 2011 5:07 pm

Wat een opluchting dat de N-VA "nee" zegt op die schandalige, anti-Belgische nota van de Italiaan ! Misschien gaan de Belgische kiezers nu eindelijk begrijpen dat deze nationalistische particratie en hun federalistisch systeem niet deugen en de terugkeer naar een unitair België op basis van de negen historische provincies onvermijdelijk is. Eén lijst voor de volgende verkiezingen: BELG-UNIE.

Quel soulagement que la N-VA dise "non" à cette note scandaleuse et anti-belge de l'Italien ! Peut-être que les électeurs belges comprennent enfin que cette particratie nationaliste ainsi que leur système fédéral ne valent rien et que le retour à la Belgique unitaire sur la base des neuf provinces historiques est inévitable. Une seule liste pour les prochaines élections: BELG-UNIE.


DE STANDAARD

N-VA zegt 'neen'

'Eerlijker om neen te zeggen dan tactisch ja'

donderdag 07 juli 2011, 14u08Auteur: loa, bbd

REUTERSLETTERLIJK. De persconferentie van Bart De Wever

De N-VA vindt de nota van formateur Elio Di Rupo geen goede basis om te onderhandelen. 'Ik geloof niet in het project van de formateur. Het is een slechte zaak voor alle inwoners van dit land, en bij uitstek voor de Vlamingen.'

Aan deze nota is 'zeer hard gewerkt en hij verdient daarom ons respect en een ernstige evaluatie', begon Bart De Wever. Maar daarna volgde de kritiek, en die is keihard.

'Bij de eerste verslaggeving over de nota was ik - zoals zovelen - hoopvol gestemd', klinkt het. 'In eerste instantie dacht ik dat we minstens naar een 'ja,maar' zouden kunnen gaan.'

'Maar helaas. Na een grondige lectuur van de nota en na het lezen van de technische analyses van mijn medewerkers is het mij duidelijk geworden dat deze nota voor de N-VA echt geen goede basis is voor verdere onderhandelingen.'

De Wever vatte samen: 'Wij zijn ervan overtuigd dat het eerlijker is om duidelijk 'neen' te zeggen dan wel een tactisch 'ja' uit te spreken. Ik geloof niet in het project van de formateur. Het is een slechte zaak voor alle inwoners van dit land, en bij uitstek voor de Vlamingen.'

'N-VA blijft beschikbaar om te proberen een regering te vormen, maar alleen als er tegemoet gekomen wordt aan de fundamentele bezwaren.'

'Een aanslag'

De Wever, geflankeerd door partijgenoten Ben Weyts, Liesbet Homans, Danny Pieters en Jan Jambon, somde tientallen minuten lang zijn bezwaren op.

De budgettaire operaties in de nota-Di Rupo komen neer op belastingverhogingen, stelt de voorzitter. De Wever noemt het geen lawine van belastingverhogingen (zoals Open VLD) maar 'een tsunami' aan belastingverhogingen. Hij noemt het 'een aanslag' op wie hard werkt en onderneemt. Volgens De Wever is België daarmee het land van de EU dat het minst saneert en het meest inzet op extra inkomsten, en dat terwijl ons land 'kampioen' is inzake overheidsbeslag en belastingdruk.

Op het vlak van sociaal-economische hervormingen zegt de N-VA dat Di Rupo wel hoge verwachtingen crëerde maar niets oplost rond de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen en de gezondheidszorg. De werkloosheidsuitkeringen gaan zelfs eerst stijgen en pas daarna zeer geleidelijk dalen. 'Het is onduidelijk of er ooit een punt komt waarop de uitkering lager zal worden dan vandaag', aldus De Wever. De uitkeringen zijn in alle Europese landen beperkt in de tijd, maar niet bij ons, zegt N-VA. De nota mist stimulansen voor werkonwillige werkzoekenden, aldus De Wever.

Aan brugpensioenen raakt de nota-Di Rupo niet, zo klaagt De Wever nog. De wettelijke pensioenleeftijd verhoogt nauwelijks in de nota.

Ook om het ondernemersklimaat te verbeteren, voldoet de nota niet. Zo wordt de notionele interest weer aangepakt terwijl alle investeerders willen dat er rust is op dat gebied. N-VA vindt ook pestmaatregelen tegen de ondernemers in de nota.

De nieuwe financieringswet geeft weinig echte autonomie aan de regio’s en van responsabilisering is nauwelijks sprake, stelt de N-VA. Er is geen sprake van dat de regio’s een eigen fiscaal beleid zullen kunnen voeren. De gewesten krijgen niet meer autonomie dan de gemeenten nu hebben. Het nieuwe solidariteitsmechanisme in de nota is nog voordeliger voor Brussel en Wallonië. Het consumptiefederalisme blijft bestaan, klinkt het.

De staatshervormende elementen in de nota-Di Rupo voldoen evenmin, zegt N-VA, en ligt gevoelig 'onder het niveau van de nota Vandelanotte'. Het is een 'bric à brac' hervorming die de bestuurlijke efficiëntie niet zal verhogen.

De partij is wel blij dat het jeugdsanctierecht geregionaliseerd wordt bijvoorbeeld. Maar het hele hoofdstuk justitie is een mager beestje.

De samenvallende verkiezingen, ziet de N-VA ook niet zitten. Dan zou België het enige land ter wereld zijn met deelstaten én met samenvallende verkiezingen. ‘Ofwel zit de hele wereld ernaast ofwel is er hier iets loos.’ De partij vreest dat het federale niveau dan weer zal beslissen over de samenstelling van de deelstaatregeringen.

'We zijn blij dat BHV wordt gesplitst. Maar de compensaties gaan verder dan wat goed is', zegt De Wever. 'Onder meer omdat de nota-Di Rupo de faciliteiten in de rand versterkt.'

De voorstellen van Di Rupo rond Brussel, noemt De Wever ‘desastreus’. Hij heeft het over een operatie die van Brussel een volwaardig gewest maken waar 'de wettelijke tweetaligheid zo goed als geschrapt wordt en de politieke garanties voor de Vlamingen in het gewestbestuur van onderuit worden uitgehold'. 'Desondanks krijgt Brussel er jaarlijks bijna 600 miljoen bij.'

Morgen naar de koning

Elio Di Rupo verwacht vandaag een antwoord van alle partijen. Groen! vergadert pas om 19.30 uur, maar alle andere partijen vonden de nota wel een goede basis voor onderhandelingen.

Vrijdagavond gaat formateur Di Rupo opnieuw naar het paleis om verslag uit te brengen bij koning Albert II. Die was donderdag in het West-Vlaamse Lo te gast om er een bezoekerscentrum van hofleverancier Biscuiterie Jules Destrooper te openen.


LA LIBRE BELGIQUE

La N-VA dit "Non" à la note, mais son "espoir était de dire oui"

Belga

Mis à jour le 07/07/2011 à 15:52

Le cdH a estimé que "la note Di Rupo est une base sérieuse et acceptable pour entamer sans délai des négociations". Le PS et Ecolo ont dit "oui". La N-VA a donné sa réponse officielle à 14h. C'est "Nee" ! Elio Di Rupo a rendez-vous ce vendredi à 16h chez le Roi.

Le formateur, Elio Di Rupo, disposera ce jeudi soir des réponses à sa note de tous les partis susceptibles d'être concernés par la formation du nouveau gouvernement et la réforme de l'Etat.

Les réponses des partis :


La N-VA a dit "non"

La N-VA a annoncé son refus d'entamer des négociations sur la base de la note du formateur, devenant ainsi le premier parti à la refuser expressément. Le président de la N-VA Bart De Wever a expliqué que la note Di Rupo, pour laquelle les nationalistes flamands avaient dans un premier temps estimé qu'elle méritait un "oui mais", ne constituait pas, après analyse, une bonne base pour entamer les négociations.

Il a cité des réformes économiques qui ne sont pas, selon lui, en ligne avec les recommandations de l'Union européenne ou de l'OCDE et provoqueraient un "tsunami" de hausse d'impôts. Le volet sur la loi de financement n'offre, à ses yeux, que peu d'autonomie et de responsabilisation aux Régions. Celles-ci, en outre, ne peuvent mener de véritable politique fiscale sur base de la note du formateur.

Quant au volet réforme de l'Etat, il ne comporte que peu de nouveautés, d'après Bart De Wever. Ses avancées sont en-deçà de la note du conciliateur Johan Vande Lanotte et ressemblent davantage à un "bric-à-brac" qui ne va pas à l'essentiel, a-t-il ajouté.

Sur Bruxelles-Hal-Vilvorde, le résultat serait même "désastreux", concernant le bilinguisme dans la capitale, une gestion plus efficace de Bruxelles -qui recevrait un financement complémentaire sans contrepartie- ou encore les six communes à facilités.

Le CD&V ne veut pas négocier sans la N-VA

Coup de tonnerre à 14h. Les nationalistes flamands ont donné leur réponse. Elle est négative. "La N-VA estime que la note Di Rupo ne constitue pas une bonne base pour commencer à négocier." Le CD&V aurait dit oui... si la N-VA avait dit oui. Wouter Beke juge que la participation de la N-VA était "une condition nécessaire". "Le CD&V est un parti de dialogue. Nous sommes convaincus qu'un accord n'est possible que par la voie des négociations", selon ce communiqué.

"Mais nous sommes en même temps convaincus qu'un accord communautaire et qu'un accord de gouvernement doivent être conclus autour de l'axe du PS et de la N-VA, deux partis qui ont reçu le mandat de l'électeur pour parvenir à une solution", précise M. Beke.

"La présence de la N-VA est donc une condition nécessaire, comme le formateur Di Rupo l'a dit explicitement", indique encore le président du CD&V.
Le PS dit "oui"

Le PS "considère que la note constitue une bonne base permettant l’ouverture des négociations pour la formation d’un nouveau Gouvernement et la mise en œuvre de la 6ème réforme de l’Etat. La note n'est pas la note du Président du PS mais bien celle du formateur. Le PS continuera par conséquent à défendre ses positions lors des négociations".


Le cdH dit "oui"

Le cdH a estimé que la note du formateur Elio Di Rupo constituait une base sérieuse et acceptable pour entamer sans délai des négociations. Le cdH déposera des amendements sur un certain nombre de points, notamment pour défendre l'emploi.

La note "constitue une base sérieuse et acceptable pour entamer sans délai des négociations tant institutionnelles que socio-économiques, en vue de la formation du gouvernement", a indiqué la présidente du cdH Joëlle Milquet à l'issue du Bureau.

Le cdH est d'avis qu'après un an d'immobilisme et vu l'effort entrepris par le formateur, tous les partis politiques appelés à répondre à la note d'Elio Di Rupo "doivent avoir avant tout le sens des responsabilités, de l'Etat et du respect des citoyens". La situation du pays exige à la fois "un gouvernement, un projet mobilisateur, une stabilisation et de la pacification communautaire", soulignent les centristes.


Ecolo dit "oui"

Ecolo a dit oui jeudi au formateur Elio Di Rupo mais il s'agit d'un "oui de responsabilité, de lucidité et de combat", a expliqué le co-président Jean-Michel Javaux à l'issue d'un Bureau du parti. "Ce pays a besoin d'un avenir et d'un gouvernement", a-t-il ajouté. Les Verts francophones sont donc prêts à entrer en négociations sur la base de la note du formateur, dans "ses différents aspects", la jugeant "au-dessus de la mêlée".

Mais, comme les autres partis, ils insistent sur le fait que ce document n'est pas à prendre ou à laisser. Ils mettent plus particulièrement en avant les thèmes sociaux: "la pacification communautaire ne peut se faire au détriment de la paix sociale", a averti M. Javaux.

Ecolo a aussi rappelé son attachement à son frère du nord, Groen! . "J'ai entendu des socialistes disant qu'ils voulaient être ensemble, des libéraux dire la même chose. Nous resterons avec Groen! quoi qu'il arrive", a souligné M. Javaux.

Les Verts francophones insistent tout particulièrement sur les thèmes sociaux: "La pacification communautaire ne peut se faire au détriment de la paix sociale", a averti M. Javaux. Ecolo a aussi rappelé son attachement à son frère du nord, Groen! . "J'ai entendu des socialistes disant qu'ils voulaient être ensemble, des libéraux dire la même chose. Nous resterons avec Groen! quoiqu'il arrive", a souligné M. Javaux.


Sp.a dit "oui"

Le sp.a est satisfait des orientations de la note présentée par le formateur Elio Di Rupo, mais veut négocier pour atteindre de "meilleurs équilibres", a indiqué la présidente Caroline Gennez à l'issue d'une réunion du Bureau.

Refuser de négocier serait une occasion manquée, a-t-elle déclaré, à l'adresse de la N-VA. Les socialistes flamands souscrivent à la note Di Rupo aussi bien sur les questions socio-économiques que sur le plan institutionnel.

Mme Gennez a noté que le formateur prévoit une scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde et jette les bases de réformes économiques qui permettront d'offrir des perspectives aux jeunes.

Elle salue aussi la proposition d'organiser les élections conjointement afin d'améliorer la fonctionnement de la vie politique.

Mme Gennez a réservé ses critiques au formateur, "si du moins des négociations débutent". Elle a appelé tous les partis à faire preuve de courage. Un rejet serait selon elle une occasion manquée. "Je pense que la note est une base suffisante. Des modifications ne peuvent intervenir que via des négociations", a-t-elle dit.


Groen! va dire "oui"


Enfin, Groen! ne se réunit qu'à 19h30.


Vendredi soir, Elio Di Rupo se rend chez le Roi pour lui faire rapport sur base des réponses reçues._________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
periklesNumber of posts : 1771
Location : Antwerpen
Registration date : 2009-02-11

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Thu Jul 07, 2011 8:26 pm

Belgica wrote:
Wat een opluchting dat de N-VA "nee" zegt op die schandalige, anti-Belgische nota van de Italiaan ! Misschien gaan de Belgische kiezers nu eindelijk begrijpen dat deze nationalistische particratie en hun federalistisch systeem niet deugen en de terugkeer naar een unitair België op basis van de negen historische provincies onvermijdelijk is. Eén lijst voor de volgende verkiezingen: BELG-UNIE.


Uw partij heeft niet gereageerd toen het Vlaams parlement in haar aanzet tot een interne staatshervorming het aantal provincieraadsleden naar beneden heeft gehaald. Denkt u niet dat dat een aanzet is om de provincies af te schaffen?
Back to top Go down
View user profile
Diogène

avatar

Number of posts : 1611
Age : 41
Location : Absurdistan
Registration date : 2008-11-26

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Thu Jul 07, 2011 9:41 pm

De N-VA zou beter zichzelf afschaffen, dan pas zou ze de mensheid dienen...
Back to top Go down
View user profile
ParcisNumber of posts : 17
Location : L
Registration date : 2010-07-11

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Fri Jul 08, 2011 1:58 am

Belgica wrote:

Quel soulagement que la N-VA dise "non" à cette note scandaleuse et anti-belge de l'Italien ! Peut-être que les électeurs belges comprennent enfin que cette particratie nationaliste ainsi que leur système fédéral ne valent rien et que le retour à la Belgique unitaire sur la base des neuf provinces historiques est inévitable. Une seule liste pour les prochaines élections: BELG-UNIE.[/b]

Pourquoi qualifiez-vous Di Rupo par son origine, de manière péjorative ? Il me semblait qu'Elio était citoyen belge, me trompé-je ? A moins que vous ne considériez encore que le droit du sang. Sacrée attitude rétrograde de la part d'un parti qui se défend d'être nationaliste, mais l'est tout autant que la NVA.

Et vous m'expliquerez le lien entre le non de la NVA et et une prise de conscience des Belges (ceux qui sont de bonnes souches...) à votre projet utopique de restauration viennoise.

La vérité, et elle vous effraie, c'est que la Belgique ne survivra à court terme que par une nouvelle évaporation de l'Etat fédéral, avant qu'une nouvelle réforme de l'Etat ne soit exigée dans 10 ans et signifie un peu plus sa mort clinique.

Back to top Go down
View user profile
Diogène

avatar

Number of posts : 1611
Age : 41
Location : Absurdistan
Registration date : 2008-11-26

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Fri Jul 08, 2011 4:10 pm

Parcis wrote:
Pourquoi qualifiez-vous Di Rupo par son origine, de manière péjorative ?
Que y a-t-il de péjoratif à dire que di Rupo est d'origine italienne ou, par exemple, Wouter van Bellingen d'origine africaine???
Back to top Go down
View user profile
ParcisNumber of posts : 17
Location : L
Registration date : 2010-07-11

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Fri Jul 08, 2011 5:48 pm

Et quel est l'intérêt de désigner Di Rupo par "l'Italien" dans la conversation qui nous occupe ? Etait-il question de l'origine des hommes politiques, ou ais-je raté un épisode ?

De plus, il est erroné de qualifier Di Rupo d'Italien, puisque le président du PS est Belge. Ni plus ni moins qu'un Reynders ou un Javaux. A moins que, comme je l'avais déjà évoqué, la notion de citoyen passe derrière celle du sang aux yeux de Belgica.

Lorsque vous regardez un match des diables rouges, qualifiez-vous les Kompany, Lukaku, Proto, Maertens, Witsel, Fellaini, Ogunjimi, Chadli,... par leur origine ?

D'autant que vous seriez les premiers à vous insurger devant la prédominance du qualificatif "Flamand" devant "Belge" lors, par exemple, d'une victoire de Boonen au Ronde.

Vous savez bien que tout cela n'est pas innocent et cache quelque sentiment assez malsain chez notre ami belgica. Ca me donne davantage de méfiance devant son rêve d'une Belgique unitaire, toujours belle et grande ! Reste à savoir ce qui sera considéré comme belge ou pas... Moi qui pensait que le multiculturalisme était l'une des plus-values avancée pour le maintient de la Belgique.
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Fri Jul 08, 2011 5:57 pm

Son origine italienne est intéressante pour comprendre son manque d'affection pour la Belgique. Sinon, il ne ferait pas des propositions tellement anti-belges. Mais ce manque d'affection vaut aussi pour d'autres politiciens bien sûr, qui eux sont bien belges. Ces derniers ont donc encore moins d'excuses. De plus, si je l'avais qualifié de "Wallon" (remarquez les guillemets parce que la "Wallonie", cela n'existe que dans l'esprit des politicards), tu n'aurais rien dit bien que cela soit aussi identitaire.

D'ailleurs, depuis quand défendez-vous la nationalité belge? Selon vous, la Belgique et les Belges, cela n'existe pas et maintenant, vous assumez leur défense. Il faut rester un peu logique. Allez, retourne à ton fumier wallingant avec ton coq français pour fulminer contre ces belgicains qui, selon vous, ne devraient même pas exister. Laughing

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Diogène

avatar

Number of posts : 1611
Age : 41
Location : Absurdistan
Registration date : 2008-11-26

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Fri Jul 08, 2011 9:36 pm

Parcis wrote:
Et quel est l'intérêt de désigner Di Rupo par "l'Italien" dans la conversation qui nous occupe ? Etait-il question de l'origine des hommes politiques, ou ais-je raté un épisode ?
L'origine d'un politicien est toujours intéressant, tout comme son orientation sexuelle... Cela aide à mieux comprendre sa (dé)loyauté à l'égard de la Belgique! Ne trouvez-vous pas intéressant de savoir que BDW provient d'une famille ultraflamingante?
Back to top Go down
View user profile
Diogène

avatar

Number of posts : 1611
Age : 41
Location : Absurdistan
Registration date : 2008-11-26

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Fri Jul 08, 2011 9:37 pm

Belgica wrote:
Son origine italienne est intéressante pour comprendre son manque d'affection pour la Belgique.
Juste!

Belgica wrote:
Selon vous, la Belgique et les Belges, cela n'existe pas et maintenant, vous assumez leur défense. Il faut rester un peu logique. Allez, retourne à ton fumier wallingant avec ton coq français pour fulminer contre ces belgicains qui, selon vous, ne devraient même pas exister. Laughing
Laughing
Back to top Go down
View user profile
ParcisNumber of posts : 17
Location : L
Registration date : 2010-07-11

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Sat Jul 09, 2011 5:21 am

Merci pour ce ramassis d'âneries et de simplisme sidérant. Le siège de votre parti se situe dans quel café au juste, "au bon belge du comptoir" ?

Procès d'intention lamentable que de décréter qu'une origine étrangère impliquerait un manque d'affection pour son pays d'adoption. Qu'avez vous prévu au juste pour votre Belgique toujours grande et belle, une liste de noms qui ne comprennent pas de "van", susceptibles d'être des ennemis d'Etat ? Di Rupo ne fait que s'inscrire dans l'histoire de décentralisation de l'Etat belge, qui ne fait que se dilater depuis sa création. Et ce sûrement jusqu'à son évaporation complète. Votre fanatisme belgeois vous empêche ne serait-ce que de lire l'évolution de la Belgique. Tristes sires que vous êtes, enfermés dans une réalité fantasmée. Vos propos suintent l'intolérance et la paranoïa. Allez donc jusqu'à fouiller dans le slip des individus si ça vous chante, l'homosexualité de Di Rupo est certainement un élément révélateur d'aversion envers une Belgique toujours grande et belle et catholique. Vous avez raison, la cinquième colonne est parmi nous.

Votre machin bub devrait former un cartel avec le FN, le panier est assez grand pour d'aussi beaux crabes. Le Belgicanisme est décidément une idéologie rétrograde et dangereuse.

Quand à la question d'appartenance à la Belgique, monsieur je revisite le droit scélérat du sang, elle s'adresse à la réalité sur papier, que je n'ai pas la prétention de contester puisqu'elle est établie actuellement. Ou m'apprendrez-vous que la Belgique n'existe déjà plus, cher belgica ? Défendre une voix alternative n'est pas encore faire déni de la réalité, contrairement à votre ridicule chimère de restauration viennoise.

Quand à votre prose fleurie du dernier paragraphe, c'est tellement caractéristique d'un bas du plafond de votre espèce qui ne sait tenir un débat contradictoire sans s'approcher du purin. Mais je comprends que votre nervosité croissante vous amène plus rapidement à la merde, l'odeur du cadavre belge se fait de plus en plus vive ! Chaque jour, votre nation fantasmée se couvre de ridicule sur la scène internationale, chaque jour apporte une nouvelle fissure à l'Etat fédéral, chaque jour renforce le mouvement flamand. Que l'Etat belge éclate demain, dans 10 ans ou jamais, vous savez parfaitement que la prochaine réforme de l'Etat brisera littéralement le dernier semblant d'unité de ce pays. Qui transpire le plus entre vous et moi, à votre avis ? M'est d'avis que mon odeur sent davantage la rose que la votre, cher Belgica.

Vous n'ébranlerez pas la Francophonie de Belgique par votre francophobie grotesque et infantile, cher piliers de comptoir. Au contraire, vos idées plus grasses que la friture ne feront que renforcer le sentiment que, décidément, le nationalisme belge est une issue mortifère et malodorante.

Amitiés sincères, cher compatriote.
Back to top Go down
View user profile
Diogène

avatar

Number of posts : 1611
Age : 41
Location : Absurdistan
Registration date : 2008-11-26

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Sun Jul 10, 2011 11:46 pm

Vous n'êtes pas mon compatriote, mais plutôt un con de patriote rattachiste...

Comme tous les rats et cafards qui polluent la Belgique, vous préférez vendre votre âme!
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    Mon Jul 18, 2011 4:54 pm

Un projet de discours du Roi d'un lecteur du Soir:

14h54

Commentaire de la part de LGM Anelsky

Je sais que certains sont animés de bonnes intentions. Et que ces bonnes intentions sont sources de blocages divers. Mais une démocratie nécessite qu’on discute de tout, et qu’on s’accorde, en adultes responsables. Je n’en ai vu que très peu. Je crois enfin que les Belges ont beaucoup eu. Et sans doute est-il vrai que certains ont trop eu, au regard des inégalités existant dans notre pays et de par le monde. L’heure du partage est venue. Vous direz qu’il est facile pour moi de dire cela. Mais attendez… Moi de même, j’ai souvent peur, je suis en colère, je suis aigri, je suis faible, je manque d’intelligence et de sagesse. Et surtout, j’ai sans doute trop eu… Belges ! Vous voyez que nous sommes semblables ! Vous êtes semblables ! Pour vous prouver ma bonne volonté, à l’occasion de cette fête nationale, je ferai don de la moitié de ma fortune aux services d’aide sociale de tout le pays. Au-delà de ce geste, je souhaite que l’on se souvienne de trois choses. Premièrement, en Belgique, il y a deux identités nationales qui coexistent. L’identité flamande, que je respecte et que je salue. Et l’identité nationale belge. C’est tout. Qu’on ne l’oublie jamais. Deuxièmement, j’ai prêté le serment constitutionnel en 1993, par lequel j’ai juré de maintenir l’intégrité du territoire. Je ne serai jamais parjure. Faites-moi confiance. Troisièmement, je suis né en 1934, une année où, chez nos voisins, se préparaient les pires drames... ..et ce, depuis longtemps. Je crois aussi que les Belges sont en colère. Le Belge aime rouspéter. Il n’aime pas ses élites. Il est sceptique par nature. Il aime aussi le nihilisme, et croire qu’en secouant la fourmilière, violemment parfois, tout ira mieux dans le futur. Il le fait par son vote, mais aussi par ses paroles, ses gestes. Et cela m’attriste. La colère ne construit rien. Je crois également que les Belges sont aigris. Et pourtant, ils sont aisés – parmi les plus heureux du monde ! – et ils vivent dans un pays riche de deux cultures, d’une pluralité de nations, au carrefour de l’Europe, disait-on il n’y a pas si longtemps. Dans cette aigreur contradictoire, et aveugle, pousse parfois la chienlit de la haine. Et certains, sous ce couvert, attisent ces ressentiments. Je crois que les Belges sont faibles. Faibles de se laisser séduire par des idéologies surannées ou trop faciles. Alors que tout est à construire. Les Belges sont faibles de laisser trop de choses passer à des minorités d’activistes et d’oisifs qui pourrissent la situation. Je crois ensuite que les Belges manquent d’intelligence et de sagesse. L’histoire, brandie par certains qui l’ont portant étudiée, nous enseigne que basculer dans le rejet de l’autre conduit sans faute à la catastrophe. Et je me désole de savoir que ce sont toujours les pauvres, les faibles, les petites gens, les enfants et les vieux qui en souffrent !...

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO    

Back to top Go down
 
ZIELIGE NOTA DI RUPO - NOTE MISERABLE DE DI RUPO
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Susan Rice's miserable record at the UN
» Any suggestions for a stinking head cold???!!!
» JK Rowling is generous--but not to the McCanns any more
» What to do with pumped milk while on vacation...
» A Note From Peter Driscoll

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgische Unie - Union Belge :: BUB :: Belgique / België / Belgium / Belgien-
Jump to: