Belgische Unie - Union Belge
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Belgische Unie - Union Belge

Centrumpartij voor nationale eenheid - parti centriste pour l'union nationale.
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

 

 Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013)

Go down 
AuthorMessage
Belgica
Admin
Belgica


Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013) Empty
PostSubject: Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013)   Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013) EmptySun Dec 15, 2013 7:56 pm

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een pluralistische centrumpartij, opgericht in 2002, die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België.

De B.U.B. stelt vast dat de Belgische staat uiterst slecht bestuurd wordt door een  taalnationalistische particratie die sinds 1970 België door staatshervormingen op taalbasis opsplitst.

Dit taalfederalisme is een totale mislukking.

De B.U.B. is zich daarvan bewust en bestrijdt daarom het taalfederalisme want het systeem is:

•  te duur (het federalisme kost 10 miljard euro per jaar méér dan een unitair België met één regering, één parlement en de 9 provincies), dit wegens het toenemende aantal machtsniveaus (6 regeringen, 6 parlementen),

• ingewikkeld door de overdaad aan bestuursniveaus (federale, regionale en communautaire), die overlappende bevoegdheden hebben, met als enige verschil de taal waarin ze worden behandeld,

• inefficiënt door het gebrek aan coördinatie tussen de bestuursniveaus die door verschillende politieke coalities geleid worden,

• ondemocratisch door  dubbele meerderheden, overlegcomités,
samenwerkingsovereenkomsten, vergaderingen achter gesloten deuren, het ontbreken van een nationale kieskring,  alsook de grondwetswijzigingen zonder referendum,

• discriminerend, aangezien de rechten van de Belgische burgers enkel afhankelijk zijn van hun woonplaats en / of hun moedertaal,

• corrumperend want een overdaad aan bestuursniveaus doet het risico op corruptie vergroten,

• hyperpolariserend, vanwege het afwijzen van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot mislukkingen, dit ten nadele van andere gemeenschappen en gewesten,

• staatsbedreigend aangezien het systeem België zowel intern als extern verzwakt

• voorbijgestreefd omdat dit systeem een versnipperde structuur heeft, die georganiseerd is op taalgrenzen,

• in strijd met onze nationale geschiedenis aangezien België altijd een multipolair systeem heeft gekend, dat is gebouwd op eenheid en onafhankelijkheid

• onbegrijpelijk zowel in de motivatie, de resultaten, als in de structuur van dit federalisme,

• asociaal wegens het creëren van sociale discriminatie gebaseerd op taalkundige en geografische verschillen onder de bevolking, want men verdeelt de Belgen op taalbasis, zoals in Zuid-Afrika op basis van etnische afkomt tijdens de apartheid,

• in strijd met de geest en de letter van onze Grondwet die de gelijkheid van alle Belgen en het vrij gebruik van de nationale talen waarborgt. Bovendien werd het federalisme in 1970 in strijd met de regels voor de grondwetswijziging ingevoerd zodat het taalfederalisme ongrondwettelijk is!

• anti-Europees omdat de Europese Unie gebaseerd is op eenheid in verscheidenheid. Dit wordt benadrukt door de afschaffing van de grenzen en de bevordering van het vrije verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten. Het Belgische federalisme doet precies het tegenovergestelde: het schept verdeeldheid, waarbij zowel taalkundige als regionale grenzen worden opgericht die het vrije verkeer belemmeren,

• niet-representatief voor het Belgische volk aangezien de (con)federalisering van de Belgische staat er voor zorgt dat onze stem op internationaal niveau als verdeeld overkomt. Bijgevolg kan België niet optimaal zijn rol spelen in de globalisering van de economie,

• nefast voor de welvaart gezien de excessieve regulatie de ondernemingen benadeelt en verhuizing en / of sluiting van bedrijven tot gevolg heeft, waardoor België deze verliest aan het buitenland

• totaal absurd omdat het taalfederalisme, geen problemen oplost, maar er alleen maar nieuwe creëert (vicieuze cirkel: hoe meer men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst),

• onlogisch omdat er ook verschillen bestaan tussen de provincies, tussen de stad en het platteland, tussen mannen en vrouwen, rijken en armen, jongeren en ouderen enz.

• immoreel omdat het discriminatie tussen burgers doet ontstaan en zelfs bevordert,

• schadelijk voor ons imago, omdat op internationaal niveau niemand weet wie het land bestuurt, omdat regionale regeringsleiders dezelfde macht lijken te hebben als de premier. Het taalfederalisme geeft tevens de indruk dat België een racistisch en fascistisch land zou zijn.

• tenslotte onverdedigbaar omdat dit systeem uitsluitend nadelen biedt en alleen door en voor de particratie en de mediacratie die het vrije verkeer van ideeën belemmeren, in leven wordt gehouden.

Wat stelt de B.U.B. als alternatief voor?

L'Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste et pluraliste, fondé en 2002, qui entend créer une nouvelle Belgique unitaire et forte.

Le B.U.B. constate que l’Etat belge est extrêmement mal géré par une particratie antibelge et nationaliste sur le plan linguistique, qui scinde la Belgique depuis 1970 sur base de réformes de l’Etat.

Ce fédéralisme linguistique est un échec total.

Le B.U.B. en a pris conscience et s’oppose au fédéralisme linguistique parce que ce système est:

• • trop coûteux (10 milliards d’euros par an de plus qu’une Belgique avec un seul gouvernement, un parlement et 9 provinces) à cause de la multiplication des niveaux de pouvoir (6 gouvernements, 6 parlements),

• • compliqué par la multiplication des niveaux de pouvoir (fédéraux, régionaux et communautaires) gérant des matières qui demeurent identiques mis à part la langue dans laquelle elles sont traitées,

• • inefficace par le manque de coordination entre les différents niveaux de pouvoir dirigés par des majorités politiques différentes,

• • antidémocratique par l’existence de doubles majorités, de comités de concertation, d’accords de coopération, de réunions à huis clos, par l’absence d’une circonscription électorale nationale ainsi que la modification de la Constitution sans consultation populaire,
• • discriminatoire puisque les droits des citoyens belges changent en fonction de leur lieu de résidence et/ou de leur régime linguistique,

• • corruptible puisque un excès de niveaux de pouvoir augmente le risque de corruption,

• • hyperpolarisant car rejetant les responsabilités des échecs sur les autres communautés et régions,

• • menaçant l’état puisqu’il affaiblit la Belgique à l’intérieur et à l’extérieur,

• • archaïque puisque le système a une structure éparpillée basée sur des frontières linguistiques,

• • contraire à notre histoire nationale, puisque la Belgique a toujours connu un système multipolaire et provinciale construit sur l’unité et l’indépendance

• • incompréhensible tant dans ses motivations que dans ses résultats, et surtout en ce qui concerne ses structures,

• • asocial puisque créant des discriminations sociales pour raisons linguistiques et géographiques parmi la population, parce qu’on sépare les Belges selon leur langue, comme en Afrique du Sud lors de l’apartheid selon l’origine ethnique

• • contraire à l'esprit et à la lettre de notre Constitution qui garantit l’égalité des Belges et l’usage libre des langues nationales. De plus, le fédéralisme a été introduit en 1970 en violation des règles régissant la modification de la Constitution de sorte que le fédéralisme linguistique est anticonstitutionnel!

• • anti-européen puisque l’Union européenne se construit par l’unité dans la diversité, par l’abolition des frontières, la promotion de la libre circulation des biens et des personnes; le fédéralisme belge fait exactement le contraire en en promouvant la division, en érigeant des frontières tant linguistiques que régionales qui entravent la libre circulation,

• • non représentatif du peuple belge puisque la (con)fédéralisation de l’Etat belge l’empêche de parler d’une seule voix au niveau international et donc de jouer son rôle dans la globalisation de notre économie,

• • menaçant la prospérité puisque l’excès de réglementations et d’interlocuteurs dissuade l’entreprenariat, encourage les délocalisations et/ou fermetures d’entreprises, et promeut l’ancrage hors de nos frontières

• • totalement absurde parce que le fédéralisme linguistique ne résout pas de problèmes, mais ne fait qu’en créer de nouveaux (cercle vicieux : plus on scinde, plus on crée des différences et plus on crée des différences, plus on scinde).

• • illogique parce qu’il existe aussi des différences entre les provinces, entre la campagne et la ville, entre hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et personnes âgées, etc.

• • immoral puisqu’il induit et favorise  la mise en place de discriminations entre citoyens,

• •  nuisant à notre image puisqu’au niveau international, plus personne ne sait qui dirige le pays, les ministres-présidents régionaux semblant détenir le même niveau de pouvoir que le premier ministre fédéral ; le fédéralisme linguistique donne également l'impression que la Belgique est un pays raciste, voire fasciste,

• •  enfin indéfendable car ce système n’offre que des désavantages et est uniquement maintenu en vie par la particratie et la médiacratie qui entravent la libre circulation des idées.

Quelle est l’alternative que le B.U.B. propose ?

1. Een UNITAIR BELGIË

Dit betekent een België met:

1.1   één regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.
In een overgangsfase zouden de drie taalgemeenschappen nog behouden kunnen worden, maar hun bevoegdheden – die ze op het hele grondgebied kunnen uitoefenen - dienen dan wel beperkt te worden tot taal, cultuur, onderwijs en media.

1.2  een staatsstructuur, gebaseerd op de negen historische provincies (het nationale parlement maakt de wetten en de provincies voeren deze uit). Dit vereist de hereniging van Brabant, met Brussel als hoofdstad.

De provincies worden bevoegd voor alle materies van provinciaal belang evenals voor alle uitdrukkelijke door de wetgever aangeduide domeinen, wat staatshervormingen nutteloos maakt. Dezelfde redenering geldt voor de gemeenten. De 19 Brusselse gemeenten, en de gemeenten er rond waarvan de bevolking het wenst, zullen tot één stad of één agglomeratie samengevoegd worden ten einde het verdwijnen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest te compenseren.
Brussel moet de hoofdstad van de Europese Unie en de hoofdzetel van de NAVO blijven om de inkomsten die het land en de stad nodig hebben niet verloren te laten gaan.

1.3   het vrije gebruik en de bescherming van de nationale talen, wat gelijke toegang tot openbare en culturele instellingen voor alle burgers impliceert, ongeacht hun woonplaats, alsook een actieve politiek van twee- en meertaligheid via de scholen en de media. De identiteitskaarten zullen in de drie nationale talen opgesteld zijn te beginnen met de door de burger gekozen taal alsook in het Engels. Elke gemeenteraad kan bij gewone meerderheid beslissen een nationale taal aan haar bestuurstaal of –talen toe te voegen.

1.4   een nationale kieskring voor tenminste de helft van de 150 leden van het Kamer van Volksvertegenwoordigers

1.5  een Senaat samengesteld uit 75 vertegenwoordigers afkomstig uit alle provincies (minimaal 6 per provincie) aangevuld met rechtstreeks verkozen en gecoöpteerde, eventueel zelfs gelote, senatoren.

1.6   het behoud van een constitutionele Monarchie met de huidige prerogatieven van de Koning.

1.7  de versterking van de bevoegdheden van de burgemeester en de provinciegouverneur.

1. UNE BELGIQUE UNITAIRE

Cela veut dire une Belgique avec:

1.1  un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.
Dans une phase transitoire, les trois communautés linguistiques pourraient être maintenues tout en restreignant leurs compétences - qu’elles pourront exercer sur l’ensemble du territoire - à la langue, la culture, l'enseignement et les médias.

1.2 une gestion de l’Etat organisée sur base des 9 provinces historiques (le parlement national fait les lois, les provinces les exécutent), ce qui implique la réunification du Brabant, avec Bruxelles comme chef-lieu.
Les provinces seront compétentes pour toutes les matières d’intérêt provincial ainsi que pour ces domaines désignés expressément par le législateur, ce qui rend les réformes de l’état inutiles. Le même raisonnement vaut pour les communes. Les 19 communes bruxelloises et les communes périphériques dont la population le souhaite pourront être regroupées ou fusionnées pour compenser la disparition de la région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles doit rester la capitale de l’Union européenne et siège de l’OTAN pour le maintien des ressources dont la ville et le pays ont besoin.1.3  le maintien de l’usage libre et de la protection des langues nationales, ce qui implique un accès égal aux institutions publiques et à la culture pour tous les citoyens peu importe le lieu de résidence ainsi qu’une politique active de bi- et trilinguisme via les écoles et les médias. Les cartes d’identité seront rédigées dans les 3 langues nationales à commencer par la langue voulue par le citoyen et en anglais. Chaque conseil communal peut décider par majorité simple d’ajouter une langue nationale à sa langue ou à ses langues de gestion.

1.4  une circonscription électorale nationale pour au moins la moitié des 150 députés de la Chambre des Représentants.

1.5  un Sénat composé de 75 représentants issus de chaque province (au moins 6 par province) suppléé par des sénateurs directement élus et cooptés, voire éventuellement tirés au sort.

1.6  le maintien d’une monarchie constitutionnelle avec les pouvoirs actuels du Roi.


1.7  le renforcement des pouvoirs du bourgmestre et du gouverneur de province.

2. EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

Dit betekent een België waar :

2.1   alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

2.2   de overheid een actieve strijd voert tegen het nationalisme, communautarisme en racisme in al zijn vormen op school, in de media en in het openbare leven en tegelijkertijd het actieve politieke engagement van elke burger, ongeacht zijn leeftijd, stimuleert, waarbij zowel de rechten als de plichten van elke burger gerespecteerd worden.

2.3   de neutraliteit in het openbare leven en de instellingen  gegarandeerd is.

2.4  de overheid een actief beleid van twee- en meertaligheid met betrekking tot de scholen en de media voert om ervoor te zorgen dat een maximum aantal Belgen tenminste twee van de drie landstalen kennen (Frans , Nederlands en Duits).


2.5   de overheid meertalige media subsidieert. Het gaat om nationale uitzendingen of publicaties in de drie landstalen (door middel van systematische ondertiteling bijvoorbeeld - zoals nu al jaren het geval is met Arte tussen Frankrijk en Duitsland!). De openbare media VRT, RTBF en BRF dienen tot één nationaal en meertalig medium samengesmolten te worden.

2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE

Ceci veut dire une Belgique où :

2.1  tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

2.2  l’autorité publique mène une lutte active contre le nationalisme, le communautarisme et le racisme dans toutes ses formes à l’école, dans les médias et dans l’espace public et encourage le civisme actif dès le plus jeune âge dans le respect des droits et des devoirs de chacun,


2.3  la neutralité de l’espace public et des institutions est garantie,

2.4  l’autorité publique mène une politique active de bi- et de multilinguisme à travers les écoles et les médias pour faire en sorte qu’un maximum de Belges maîtrise au moins deux des trois langues nationales (le français, le néerlandais et l’allemand).

2.5  l’autorité publique subsidie des médias multilingues qui diffusent et publient dans les 3 langues nationales (par le biais d’un sous-titrage systématique, par exemple – comme cela se fait déjà depuis des années sur Arte entre la France et l’Allemagne !).  Les médias publics RTBF, VRT et BRF doivent être fusionnés en un seul organe national et multilingue.
3 . EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt.

3.1   Vandaag worden de politieke partijen met overheidsgeld gefinancierd. De B.U.B. wenst de afschaffing van deze subsidies. In de plaats daarvan komt een systeem van private financiering door fysieke personen, dat gereguleerd en geplafonneerd is.
Indien echter het huidige systeem behouden zou blijven, dienen de subsidies aan de politieke partijen niet berekend te worden op het aantal verkozenen, maar wel op het aantal behaalde stemmen. Ze mogen globaal gezien nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Koninklijke Familie aan subsidies ontvangt. Dit impliceert dus een vermindering van het huidige toegewezen bedrag. Om de transparantie te bevorderen moet elke partij haar jaarrekening laten controleren en jaarlijks publiceren zodat elke burger hiertoe toegang kan hebben.

3.2   De eventuele financiering van de media door middel van overheidssubsidies kan alleen dienen voor het verzekeren van een minimale dienstverlening aan de bevolking en mag onder geen beding hun onafhankelijkheid en objectiviteit in het gedrang brengen. Dit impliceert de afschaffing van de aanwezigheid van afgevaardigden van de politieke partijen in de raden van bestuur van die media. De overheid mag ook geen aandeelhouder van die media zijn.

3.3   Er moet gelijke toegang tot de openbare media bestaan voor alle politieke partijen tijdens de nationale verkiezingsperiode alsook voor die partijen die niet in het parlement vertegenwoordigd zijn en die met minstens lijsten in minimum 5 kiesomschrijvingen aan de verkiezingen meedoen. Eveneens moet er een minimale toegang zijn buiten de verkiezingsperiode voor alle partijen die minstens één keer gedurende de vijf voorafgaande jaren met lijsten in minimum 5 kiesomschrijvingen lijsten aan de verkiezingen hebben meegedaan.

3.4   Een wijziging van de Belgische Grondwet kan alleen via een twee derde meerderheid van de kamerleden en de senatoren. Indien de Koning dat wenst dient die wijziging via een nationaal referendum bekrachtigd te worden. Het referendum is verplicht als minstens 5.000 Belgische burgers dat via een petitie aan het parlement vragen.

3.5   De B.U.B. respecteert de scheiding der machten en wil de rol van de Kamer en de Senaat herwaarderen, hetgeen een volwaardig parlementair tweekamerstelsel impliceert om toe te laten de kwaliteit van de wetteksten te verbeteren. Dit sluit echter geen rolverdeling tussen de Kamer en de Senaat uit.

3.6   Een minister moet tweetalig Frans-Nederlands zijn, wat inhoudt dat de taalpariteit in de regering wordt afgeschaft. Minstens één minister moet ook de Duitse taal beheersen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan de vaardigheden van de ministers, m.i.v. de taalkundige vaardigheden, controleren.

3.7   Politici hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich te houden aan een gedragscode. In geval van verdenking door het gerecht van fraude, corruptie, belangenconflicten of machtsmisbruik moeten ze ontslag nemen. De cumul van politieke mandaten is voor parlementsleden tot drie beperkt en verboden voor ministers. Anderzijds mag een zekere cumul van politieke en private mandaten niet verboden worden omdat het niet altijd mogelijk is om degelijke vervangers te vinden.

3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE

Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.      

3.1  Dans la situation présente, les partis politiques sont subventionnés par des fonds publics. Le B.U.B prône la suppression de ces subventions au profit d’un financement privé, réglementé et plafonné, de la part de personnes physiques uniquement.
Toutefois, dans la situation actuelle, à défaut de suppression, les subventions publiques aux partis politiques doivent se faire non pas en fonction du nombre d’élus mais du nombre de voix obtenues par les partis et ne peuvent être globalement supérieures aux subventions allouées à la fonction royale, ce qui implique une diminution conséquente de leur montant. Par souci de transparence, les comptes des partis devront être contrôlés et publiés chaque année, de telle sorte que chaque citoyen puisse y avoir accès.

3.2  Le financement éventuel des médias par des subsides publics ne peut se faire qu’en vue d’assurer un service public minimum pour la population et ne peut en aucun cas compromettre leur indépendance et leur objectivité.  Ceci implique la suppression de la présence de délégués des partis politiques dans les conseils d’administration de ces médias. L’autorité publique ne peut davantage être actionnaire de ces médias.

3.3  il doit exister un accès égal aux médias publics au profit de tous les partis politiques en période électorale nationale, y compris des partis non représentés au parlement et qui participent aux élections avec des listes dans au moins 5 circonscriptions, ainsi qu’un accès minimal en dehors de la période électorale au profit de tous les partis ayant participé aux élections nationales au moins une fois pendant les 5 années antérieures avec des listes dans au moins 5 circonscriptions.


3.4  Une modification de la Constitution belge ne peut se faire que moyennant une majorité de deux tiers des députés et sénateurs. Si le Roi le souhaite, la modification devra être confirmée par un référendum national. Le référendum est obligatoire si au moins 5.000 citoyens belges le demandent via une pétition à soumettre au parlement.

3.5  Le BUB respecte la séparation des pouvoirs et entend revaloriser le rôle de la Chambre et du Sénat, ce qui signifie un système parlementaire bicaméral strict pour permettre d’augmenter la qualité des textes législatifs. Toutefois, cela n’exclut pas une répartition des rôles entre la Chambre et le Sénat.

3.6  Un ministre doit être bilingue néerlandais-français, ce qui implique que la parité linguistique au sein du gouvernement est supprimée. Au moins un ministre doit aussi maîtriser la langue allemande. La Chambre des Représentants peut contrôler  les compétences, y compris linguistiques, des ministres.

3.7 Les mandataires politiques ont un devoir d’exemplarité et doivent donc se tenir à un code déontologique en vertu duquel ils doivent démissionner dès qu'ils sont inculpés par la justice de fraude, de corruption, de conflit d'intérêt ou d'abus de pouvoir. Le cumul de mandats politiques doit être limité à maximum trois pour les parlementaires et être interdit pour les ministres. D’un autre côté, un certain cumul de mandats politiques et/ou privés ne peut être interdit parce qu’il n’est pas toujours possible de trouver des remplaçants valables.


4. EEN EUROPEES BELGIË

4.1  België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen. België moet meewerken aan een doordachte omschrijvingen van bevoegdheden en middelen aan de Europese Unie in domeinen als handel, milieu, transport, fiscaliteit, financiën, wetenschappelijk onderzoek, buitenlandse politiek en steun aan armere landen. Het is belangrijk om na te denken over een vereenvoudiging van de Europese Unie.

4.2  Aangezien de Benelux als samenwerkingsverbond tussen Nederland, België en Luxemburg, evenveel stemmen in de Europese Raad heeft als Duitsland en Frankrijk, wil de B.U.B. de Benelux versterken om de invloed van deze landen binnen Europa te doen toenemen.

4.3  Om de economie van de lidstaten te ondersteunen  vindt De B.U.B. dat op internationaal vlak de Europese Unie de rechten  moet verhogen op de van buiten de Unie geïmporteerde producten, die sociale dumping gebruiken en/of geen respect hebben voor de milieubeschermingsregels.
De Europese Unie moet ook actief strijden tegen de sociale dumping van arbeidskrachten in rijkere E.U.-landen door de sociale wetgeving op Europees vlak te harmoniseren.

4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE

4.1  La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne. La Belgique doit contribuer à la définition réfléchie des compétences et de moyens à l’Union européenne dans les domaines tels que le commerce, l’environnement, le transport, la fiscalité, les finances, la recherche scientifique, la politique internationale et l’aide aux pays défavorisés. Il est nécessaire de réfléchir à une simplification de l’Union Européenne.

4.2 Sachant que le Benelux, en tant qu'association de coopération entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, a autant de voix au sein du Conseil européen que l’Allemagne ou la France, le B.U.B prône le renforcement du Benelux afin d’augmenter l'influence de ces pays au sein de l'Union européenne.

4.3 Afin de stimuler l’économie des Etats-membres le B.U.B. est d’avis que  l’Union européenne doit augmenter les droits d’entrée pour les produits importés d’en-dehors de l’Union, produits qui utilisent le dumping social  et/ou ne respectent pas les règles environnementales,
L’Union européenne doit aussi lutter activement contre le dumping social de la main-d’œuvre dans des Etats-membres plus riches en harmonisant la législation sociale sur le plan européen.


5. EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

Ondanks het feit dat België een relatief klein land is, was het niettemin een belangrijke economische grootmacht van de late 19e eeuw tot in de jaren 80 van de 20ste eeuw. Echter veroorzaakten het verlies van Congo in 1960, de economische crisis van de jaren 1970, de verspilling van financiële middelen en het wanbeheer van de staat (o.a. door de invoering van het federalisme) een aanzienlijke verzwakking van de Belgische economie.
Dat is de reden waarom België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.

5.1   België is door zijn omvang en geografische ligging, een internationaal kruispunt, een transitzone in de Europese Unie en een toegangsweg tot deze Unie voor de rest van de wereld. België dient zich dan ook vooral te richten op sectoren die haar internationale positie versterken: transport (zie ook punt 10), logistiek, spitstechnologie en  diensten. De overheid moet dan ook zorgen voor de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur zoals verbindingswegen (wegen, kanalen, luchthavens, spoorwegen, openbaar vervoer...)  en de efficiënte toegang tot en  inplanting van industrie- en havenzones, het inrichten van een efficiënt en meertalig onderwijs dat op de arbeids- en groeisectoren is gericht.

5.2   Immigratie speelt een belangrijke rol in de economie. Daarom moet België het vrij verkeer van werknemers binnen (en ook buiten) de Europese Unie stimuleren en de economische groei bevorderen door personen met het gepaste diploma aan te trekken, vooral in de knelpuntberoepen.


5.3   België moet actief de toeristische sector stimuleren door ondermeer de internationale uitstraling van Brussel als hoofdstad van Europa uit te spelen alsook het feit dat buurland Frankrijk de eerste toeristische bestemming van de wereld is. Ons land heeft een grote natuurlijke verscheidenheid en een rijke geschiedenis. Dit natuurlijk en cultureel erfgoed wordt nochtans slecht beheerd. Een gecoördineerd beleid inzake toerisme en de restauratie van het historisch erfgoed kan België een belangrijke toeristische bestemming worden in het belang van iedereen.


5.4   België dient haar imago in het buitenland te verbeteren. Hiertoe dient de vertegenwoordiging van België bij handelsmissies  de kennis "Made in Belgium" te promoten en dit  voor het hele land en niet enkel voor één regio.5.5   De staat moet het goede voorbeeld geven in het beheer van haar inkomsten en uitgaven. Het financiële beheer van het land moet nauwgezet zijn en voortdurend gericht zijn op de sanering van de overheidsfinanciën teneinde de staatsschuld te verminderen. België moet verspillingen en dubbel werk in de openbare administratie wegwerken, zijn rol van openbare dienstverlener verzekeren, de betalingstermijnen jegens zijn leveranciers nakomen en de sociale en fiscale fraude doeltreffend aanpakken.

5.6  De Staat moet ook de subsidies aan de bedrijven afschaffen, die een bron van ongelijkheid zijn, behalve wanneer het om indirecte subsidies gaat (bijv. belastingverlagingen) die door het nieuwe Europese recht toegelaten zullen zijn en die dienen om de ontwikkeling van bedrijven te helpen waarvan het aandeelhouderschap hoofdzakelijk Belgisch is.

5.7   De Belgische Staat zal zijn burgers niet meer voor méér dan 30% van hun netto-inkomen mogen belasten teneinde hun welstand te vergroten en de armoede alsook de fiscale fraude te bestrijden.

5.8  De Staat mag evenmin de bedrijven voor méér dan 30% van hun winst belasten teneinde de economie en de werkgelegenheid te ondersteunen.

5.9  De staat moet bijzonder de horecasector ondersteunen door de BTW op alle producten en diensten in deze sector tot 6 % te doen dalen.

5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE

La Belgique, malgré sa taille assez réduite, était une grande puissance économique de la fin du 19ième siècle jusque dans les années 80 du 20ième siècle.  Cependant, la perte du Congo en 1960, la crise économique des années 1970, le gaspillage des ressources et la mauvaise gestion de l’Etat (notamment par la mise en place du fédéralisme) a causé un affaiblissement significatif de l’économie belge.

Voilà pourquoi la Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et  de nouvelles sources de revenus.

5.1  La Belgique est, de par sa taille et sa position géographique, un carrefour international, une zone de transit au sein de l’Union européenne  et une voie d’accès à cette Union pour le reste du monde.  Elle doit par conséquent se concentrer principalement sur les secteurs qui renforcent sa position internationale : le transport (voir aussi le point 10), la logistique, les technologies de pointe et les services. L’autorité publique doit dès lors assurer le développement et l’entretien des infrastructures telles que les voies de communications (routes, canaux, aéroports, chemin de fer, transports en commun), l’accès aux et l’implantation efficaces des zonings industriels et portuaires, la mise en place d’un enseignement performant, multilingue, tourné vers ces secteurs générateurs d’emploi et de développement socio-économique.

5.2  L’immigration joue un rôle important dans l’économie. Pour cette raison, la Belgique doit encourager la libre circulation des travailleurs au sein (mais aussi en dehors) de l’Union européenne et stimuler la croissance économique en favorisant l’accueil des personnes disposant du diplôme adéquat, principalement dans les secteurs souffrant d’un manque de main-d’œuvre.

5.3 La Belgique doit relancer son secteur touristique de façon active, en profitant notamment de la notoriété internationale de Bruxelles, Capitale de l’Europe et du fait que la France tout proche est la première destination touristique du monde. Notre pays est magnifiquement doté d’une grande diversité naturelle et d’une histoire riche. Cet héritage naturel et culturel est pourtant mal géré. En menant une politique touristique coordonnée et en restaurant son patrimoine historique, la Belgique doit devenir une destination touristique de premier ordre au bénéfice de tous.

5.4 La Belgique doit améliorer son image à l’étranger.  Pour ce faire, la représentation de la Belgique lors des missions économiques doit promouvoir le savoir-faire « Made in Belgium », c’est-à-dire pour le pays dans sa globalité et non seulement pour une région. La marque ‘Belgique’ doit aussi être mieux défendue et valorisée vu la qualité de nos services et produits.

5.5 L’Etat se doit de montrer l’exemple dans sa manière de gérer ses revenus et ses dépenses. La gestion du pays se doit d’être rigoureuse et orientée vers un assainissement permanent des finances publiques visant à réduire la dette publique. La Belgique doit //*réduire les gaspillages et les doublons au sein des administrations publiques, garantir son rôle de service public, respecter les délais de paiement envers ses fournisseurs et lutter efficacement contre les fraudes fiscales et sociales.

5.6 L’Etat doit aussi supprimer les subsides aux entreprises parce qu’ils sont sources d’inégalités, sauf lorsqu’il s’agit de subsides indirects (p.ex. des abaissements d’impôts) qui seront autorisés par le nouveau droit européen et qui seront destinés à aider le développement d’entreprises dont l’actionnariat est majoritairement belge.

5.7  L’Etat belge ne pourra plus taxer ses citoyens pour plus de 30% de leurs revenus nets afin de favoriser leur bien-être, de combattre la pauvreté et la fraude fiscale.


5.8  De même, l’Etat ne pourra taxer les entreprises pour plus de 30% de leur bénéfice afin de stimuler l’économie et l’emploi.

5.9  L’Etat doit soutenir particulièrement le secteur de l’horeca en baissant la TVA sur tous les produits et services dans ce secteur à 6%.6 . EEN SOLIDAIR BELGIË

6.1   België moet de kansarmen beter beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden. Veel burgers worden nog al te vaak geconfronteerd met een oplopende schuldenlast die hun situatie nog bemoeilijkt; dit leidt hen in een neerwaartse spiraal van armoede en zelfs criminaliteit. De B.U.B. pleit voor betere preventiemechanismen bij kredietverlening en voor een meer efficiënte schuldbemiddeling opdat deze mensen waardige en voldoende bestaansmiddelen zouden kunnen behouden.

6.2   In een rechtvaardige samenleving, dienen alle Belgen gelijk behandeld te worden. Dat is de reden waarom de B.U.B. het principe van een onvoorwaardelijk basisinkomen steunt als vervanging voor de diverse bestaande uitkeringen, die ongelijk onder de bevolking verdeeld zijn (werkloosheidsuitkeringen, ouderdomspensioenen, kinderbijslagen, vergoedingen voor ziekte en invaliditeit, terugbetaling van de kosten van gezondheidszorgen enz.). Dit basisinkomen dat ongeveer 800 € per maand zal bedragen zal aan elke Belgische burger en aan elke onderdaan van de Europese Unie die in België woont vanaf de leeftijd van 18 jaar toegekend worden. Het basisinkomen kan gecombineerd worden met de inkomsten uit arbeid.
Het systeem kan gefinancierd worden door de besparingen die door de afschaffing van de administratie van de sociale zekerheid zullen gedaan worden. De meest behoevende en de niet E.U.-vreemdelingen zullen indien nodig hulp in natura ontvangen (voedsel, kleding, huisvesting).
Het systeem van het basisinkomen zal progressief in voege treden om het behoud van de verworven rechten te vrijwaren.

6.3   De arbeidsmarkt moet op nationaal niveau beheerd worden om werklozen gemakkelijker aan een baan te helpen. Dit houdt de afschaffing van de regionale arbeidsbemiddeling in (VDAB, Actiris en FOREM). De langdurig werklozen moeten herschoold worden door hen één of meer verplichte opleidingen en/of bedrijfstages te laten volgen.

6.4   Na de terechte afschaffing van het verschil tussen arbeiders en bedienden stelt de B.U.B. een geharmoniseerd statuut voor werknemers en ambtenaren voor, d.w.z. voor allen die werken onder het gezag van een andere persoon.

6.5   De B.U.B. wenst een vermindering van de lasten op arbeid met minstens 20%. De B.U.B. vraagt tevens de invoering van een Tobin-taks a rato van 0,01%, zowel op nationaal als Europees niveau, wat ongeveer 15 miljard euro per jaar voor de Belgische staat zou opbrengen. De B.U.B. pleit eveneens voor de wijziging van het systeem van de notionele interesten opdat het vooral tot doel heeft werkgelegenheid te creëren, eerder dan kapitaalinvesteringen aan te moedigen.

6.6   België dient een efficiënte, nationale (en geen regionale) politiek van ontwikkelingssamenwerking te voeren, door handels- en vriendschappelijke banden met de betrokken landen te smeden; in het bijzonder met Congo gezien de sterke historische banden. Het doel is te komen tot een duurzaam en bevoorrecht partnerschap.

6.7  De successierechten in België moeten verlaagd worden tot maximum 3% van de erfenis in rechte lijn of tussen echtgenoten.

6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE

6.1   La Belgique doit mieux protéger les nécessiteux de la société et les soutenir davantage dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. Beaucoup de citoyens sont encore trop souvent confrontés aux problèmes de surendettement qui précarisent leur situation, en les entrainant dans la spirale de la pauvreté voire de la délinquance. Le B.U.B prône de meilleurs mécanismes de prévention pour l’obtention de crédits et une médiation de dettes plus efficace afin de permettre à la personne débitrice de conserver des moyens de subsistance dignes et suffisants.

6.2  Dans une société équitable, tous les Belges doivent être traités sur pied d'égalité. C’est pourquoi, le B.U.B. soutient le principe du revenu de base inconditionnel remplaçant les diverses allocations actuelles qui sont inégalement distribuées parmi la population (allocations de chômage, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités dans le cadre de la maladie-invalidité, remboursement des frais de soins de santé etc.). Ce revenu de base qui s’élèvera à environ 800 € par mois sera octroyé à chaque citoyen belge et à chaque ressortissant de l’Union européenne vivant en Belgique à partir de l’âge de 18 ans. Ce revenu pourra être cumulé avec les revenus du travail.

Le système pourra être financé par les économies qui seront réalisées par la suppression de l’administration de la sécurité sociale, qui deviendra inutile. Pour les plus nécessiteux et les étrangers non-E.U., l’aide sera octroyée en nature via les CPAS (nourriture, vêtements, logement) si nécessaire.  
Le système du revenu de base sera progressivement mis en place pour assurer le maintien des droits acquis.

6.3   Le marché du travail doit être mieux géré au niveau national pour trouver plus facilement un emploi pour les chômeurs. Les chômeurs de longue durée doivent pouvoir être réorientés par une ou des formations obligatoires et/ou des stages en entreprise.  


6.4   Après la suppression bénéfique de la différence entre ouvriers et employés, le B.U.B. prône un statut harmonisé pour tous les travailleurs et fonctionnaires, c’est-à-dire tous ceux qui travaillent sous l’autorité d’une autre personne.  

6.5  Le B.U.B. prône une réduction significative d’au moins 20% des charges sur le travail. Le B.U.B. demande aussi l’établissement d’une taxe Tobin de 0.01 % à la fois au niveau national et au niveau européen qui rapporterait annuellement environ 15 milliards d’euros à l’Etat belge. Le B.U.B. prône également la modification du système des intérêts notionnels pour qu’il soutienne préférentiellement la création d’emploi et non plus uniquement l’investissement de capitaux.

6.6  La Belgique doit mener une politique d'aide au développement efficace, nationale (et non régionale), en nouant des liens commerciaux et d'amitié avec les pays concernés; en particulier avec le Congo, pays avec lequel des liens historiques forts existent. Le but est d’aboutir à un partenariat durable et privilégié.


6.7  Les droits de succession en Belgique doivent être diminués jusqu’à maximum 3% de l’héritage en ligne directe ou entre époux.


7 . EEN DUURZAAM BELGIË    

7.1   Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren. De Belgische overheid dient de burger te responsabiliseren door hem aan te moedigen minder afval te produceren. Daarnaast dient de overheid eveneens de openbare infrastructuur te verbeteren en te onderhouden, zodat die minder energie verbruiken. België moet gemoderniseerd worden in een groen milieu waar het aangenaam is om te wonen.

7.2   Tevens dient het welzijn van de burgers nagestreefd te worden door een gezond leven in een gezonde omgeving aan te moedigen. Daartoe moet de overheid alles in het werk stellen om van jongs af aan sportactiviteiten en  gezonde voeding te stimuleren zodat elke burger een goede fysieke conditie en hygiëne verwerft, wat heel de maatschappij ten goede komt. Daartoe is het bovendien noodzakelijk om de financiële middelen en infrastructuur van ADEPS en BLOSO samen te voegen om een nationale en drietalige (Nederlands, Frans, Duits) sportorganisatie en –infrastructuur te creëren. Tenslotte moet de voedingscontrole worden versterkt door aan de inspecteurs voldoende middelen te verschaffen.

7.3   Het beheer van de energiebronnen op nationaal niveau zal toelaten duurzame, goedkope en ecologische plannen op lange termijn uit te werken betreffende dit belangrijk aspect van de nationale economie dat een grote invloed op het milieu heeft Het nationaal beheer van de CO2-uitstoot zal eveneens toelaten deze milieuaspecten op een gezonde en intelligente manier te beheren zonder er een competitie tussen gewesten, subgewesten of lokale overheden van te maken.

7. UNE BELGIQUE DURABLE

7.1  Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement. L’autorité publique belge doit responsabiliser le citoyen en l’incitant à consommer de manière à générer moins de déchets. Elle doit aussi améliorer et entretenir les infrastructures publiques afin que celles-ci soient moins énergivores. La Belgique doit se moderniser dans un cadre verdoyant où il est agréable de vivre.

7.2 Le bien-être des citoyens doit également être recherché en encourageant une vie saine dans un environnement sain. Pour ce faire, l’Etat doit tout mettre en œuvre pour promouvoir notamment les activités sportives et l’alimentation saine, dès le plus jeune âge, afin que les citoyens puissent acquérir une condition physique et une hygiène de vie profitables à l’ensemble de la société. A cet effet, il convient en outre de mettre en commun les moyens et les infrastructures de l’ADEPS et du BLOSO pour créer une organisation et une infrastructure sportive nationale et trilingue (néerlandais, français, allemand).    Il convient enfin de renforcer le contrôle alimentaire en donnant suffisamment de moyens aux inspecteurs.

7.3  La gestion des sources d’énergie au niveau national permettra de prévoir des plans durables, économiques et écologiques à long terme concernant cet aspect important de l’économie du pays ayant un impact fort sur l’environnement.  La gestion nationale des émissions de CO2 permettra également de gérer ces aspects environnementaux de manière saine et intelligente, sans en faire des compétitions entre régions, sous-régions ou pouvoirs locaux. Elle permettra aussi de fixer des prix d’électricité et de gaz égaux pour tous les Belges.


8 . EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Elke politieke partij is voorstander van "meer veiligheid", maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt "veiligheidsbeleid" kan worden gevoerd. In het kader van een dergelijk beleid, vraagt de B.U.B. :

8.1   Een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad door het verstrekken van meer middelen aan politie en justitie dankzij de besparingen als gevolg van de afschaffing van de regionale en communautaire overheden, zonder een efficiënte preventiepolitiek te vergeten.

8.2   De B.U.B. wil ook effectieve straffen en geen loze bedreigingen of systematische vroegtijdige vrijlatingen. De gevangenis moet bij voorkeur gericht zijn op de rehabilitatie en re-integratie van de dader in de maatschappij, in plaats van enkel opsluiting.

8.3   Er dienen ook eenheidsrechtbanken per provincie te worden ingevoerd (en niet meer per arrondissement) opdat rechtszaken niet steeds doorverwezen zouden worden wegens bevoegdheidsproblemen en de rechtszaken beter over de provincie kunnen worden verspreid.

8.4  Bovendien wordt de criminaliteit steeds complexer. De onderzoeksrechter alleen kan deze evolutie niet meer aan. Zijn functie moet bijgevolg teruggevoerd worden tot die van een rechter die het werk van het parket in de correctionele en criminele zaken controleert en bij wie de rechtzoekende verzoekschriften kunnen indienen.

8.5   Iedereen moet een gemakkelijke toegang tot justitie hebben, ook de minderbedeelden, wat een betere vergoeding van de pro deo-advocaten inhoudt.

8.6   De wetgeving moet vereenvoudigd en gerationaliseerd worden zodat onze wetten en reglementen voor iedereen toegankelijk zijn in naam van het principe dat iedereen wordt geacht de wet te kennen. Het aantal wetten, besluiten en reglementen moet ook sterk verminderd worden want het Belgisch staatsblad wordt veel te dik en dus onleesbaar.

8.7   De B.U.B. wenst ook een efficiënt Belgisch leger dat niet ondergefinancierd is zoals vandaag en dat over moderne middelen beschikt.

8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE

Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée.


8.1   Le B.U.B. entend lutter efficacement contre la criminalité organisée en octroyant plus de moyens à la police et à la justice, grâce aux économies effectuées par l’abolition des administrations régionales et communautaires, sans oublier une politique de prévention efficace.

8.2   Le B.U.B. veut aussi des peines effectives et non de vaines menaces ou des libérations anticipatives systématiques. La prison doit de préférence viser la rééducation et la réinsertion du condamné, plutôt que l’enfermement.


8.3  Il faudrait aussi créer  des tribunaux unitaires par province (et non plus par arrondissement) pour éviter les renvois vers d’autres tribunaux en cours de procédure et pour mieux répartir les affaires sur la province. Les parquets doivent aussi être organisés sur le plan provincial, le Brabant étant une seule province.

8.4  De plus, la criminalité devient de plus en plus complexe. Le juge d’instruction seul ne peut plus faire face à cette évolution. Sa fonction doit dès lors être réduite à celle d’un juge qui contrôle le travail du parquet dans les affaires correctionnelles et criminelles et chez qui des recours peuvent être intentés par les justiciables.


8.5  La justice doit être accessible pour tous, y compris pour les personnes démunies, ce qui implique une meilleure rémunération des avocats pro deo.

8.6  La législation doit être simplifiée et rationalisée pour faciliter leur lecture et leur compréhension car il est important de laisser accessible nos lois et règlements à tout un chacun au nom du principe que nul n'est censé ignorer la loi. Le nombre de lois, d’arrêtés et de règlements doit aussi être diminué fortement parce que le moniteur belge devient beaucoup trop volumineux et donc illisible.

8.7   Le B.U.B. souhaite aussi une armée belge efficace qui n’est pas sous-financée comme actuellement et qui dispose de matériel moderne.9 . EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de Belgische maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle Belgische leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).

9.1  Met het oog op de bevordering van meertaligheid kan het Groothertogdom Luxemburg als voorbeeld dienen. Daar is men er immers  in geslaagd een opleiding te ontwikkelen voor de burgers waardoor deze zowel het Frans als het Duits (en zelfs het Luxemburgs) beheersen. Dit model bewijst de mogelijkheid om een efficiënt taalbad-onderwijs te organiseren. De B.U.B pleit dan ook voor een meertalig onderwijsmodel met uiteraard een prioritaire aandacht voor de nationale talen.

9.2  Het onderwijsaanbod en de kinderopvang moeten aan de noden voldoen; Indien nodig moet men meer scholen en kinderkribbes bouwen alsook meer leerkrachten en opvoeders aanwerven en hun beroep opwaarderen.
Ook het basisonderwijs, dat de grondslag van alle vorming is, dient geherwaardeerd te worden en vooral dient de functie van onderwijzer(es) (zowel op het niveau van de opleiding als het loon) geherwaardeerd te worden. Het secundair onderwijs moet herdacht worden om alle onderwijsrichtingen te herwaarderen (algemeen, technisch en beroepsonderwijs) dankzij een optimale financiering van alle scholen (ongeacht de richting waartoe ze behoren. Een nationale harmonisatie van het schoolaanbod is onontbeerlijk om de inschrijvingsmoeilijkheden waar teveel leerlingen mee geconfronteerd worden te vermijden.

9.3   Een reorganisatie van het hoger onderwijs om de efficiëntie en de kwaliteit ervan te verhogen is vereist. Er zijn inderdaad 15 universiteiten in België, wat te veel is voor een klein land. Fusies en samenwerking tussen universiteiten en hogescholen lijken daarom noodzakelijk om enerzijds kosten te besparen (bijvoorbeeld door het voorkomen van parallel lopende en eentalige cursussen, die nutteloos zijn in een meertalig België), en anderzijds vooral om talent en middelen samen te brengen en onderzoeks- en ontwikkelingscentra te creëren, die de economie aanzwengelen.. Het voortgezet leren van de nationale talen door studenten en professoren is in dit opzicht onontbeerlijk. Bovendien moeten de Belgische studenten die zich in het buitenland specialiseren (Erasmus, studiebeurzen, enz.) bij hun terugkomst over dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt kunnen beschikken als de Belgische studenten die in België opgeleid zijn. Teveel administratieve hindernissen (die volgens gemeenschap verschillen) sanctioneren die studenten vandaag terwijl ze een meerwaarde aan hun land bieden.


9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT

L’instruction joue un rôle crucial dans notre société belge. Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants belges dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

9.1   Afin de favoriser le multilinguisme, l’exemple du Grand-Duché du Luxembourg, qui a réussi à développer un enseignement permettant à ses ressortissants de maîtriser à la fois le français et l’allemand (en plus du luxembourgeois), nous montre qu’il est possible de concrétiser un enseignement en immersion linguistique efficace.  Le B.U.B prône dès lors un modèle d’enseignement multilingue avec bien sûr un intérêt primordial pour les langues nationales.


9.2  L’offre scolaire ainsi que l’accueil de la petite enfance doivent répondre aux nécessités. Si besoin en est, il faut construire davantage d’écoles et de crèches ainsi qu’engager davantage de professeurs et d’éducateurs en revalorisant leur métier.  On s’attachera également à revaloriser l’enseignement fondamental, base de toutes les formations, et surtout à revaloriser (tant au niveau des études que du salaire) la fonction d’instituteur(-trice). L’enseignement secondaire doit être repensé de manière à revaloriser toutes ses filières d’apprentissage (général, technique et professionnel) grâce à un financement optimal de l’ensemble des établissements scolaires (indépendamment du réseau auquel ils appartiennent).  Une harmonisation nationale de l’offre scolaire est indispensable afin d’éviter les difficultés d’inscription auxquelles trop d’élèves sont confrontés.  

9.3  Une réorganisation des études supérieures visant à en augmenter l’efficacité et la qualité doit être entreprise.  En effet, il existe 15 universités en Belgique, ce qui est trop pour un petit pays. Des fusions et des synergies entre universités et hautes écoles semblent dès lors nécessaires afin d’économiser des frais (en évitant notamment les doublons linguistiques devenus inutiles dans une Belgique multilingue) et surtout de mettre les talents et les moyens en commun afin de créer des pôles de recherche et de développement générateurs d’activité économique. L’apprentissage continu des langues nationales par les étudiants et les professeurs est à cet égard indispensable. En outre, les étudiants belges se spécialisant à l’étranger (Erasmus, bourses d’études, etc.) doivent bénéficier à leur retour des mêmes accès au marché du travail que les étudiants belges formés en Belgique.  En effet, trop de démarches administratives (variant selon les communautés) sanctionnent actuellement ces étudiants alors qu’ils apportent une plus-value à notre pays.


10 . EEN MOBIEL BELGIE

Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.
De B.U.B. stelt daarom het volgende voor :

10.1  de organisatie van een efficiënt Gewestelijk ExpresNet (GEN) rond Brussel, de uitbreiding van het metro- en/of sneltramnetwerk in Brussel en Charleroi alsook de bouw van een metro- en/of sneltramnetwerk in Gent, Antwerpen en Luik.

10.2   het bouwen van een metro- of tramlijn in alle steden met meer dan 150.000 inwoners teneinde de stedelijke mobiliteit te verbeteren en de door het autoverkeer veroorzaakte verontreiniging  te verminderen.

10.3  de bussen op hernieuwbare energie doen rijden, zoals aardgas, wat minder vervuilend is dan aardolie.

10.4  een hogesnelheidstreinlijn bouwen op de as Brussel - Namen - Luxemburg - Straatsburg teneinde het netwerk te voltooien.

10.5  de binnenscheepvaart doen toenemen en de binnenhavens ontwikkelen.

10.6   Een fusie van de netwerken van openbaar vervoer (De Lijn, TEC en MIVB), wat een betere spreiding van het aanbod mogelijk maakt (momenteel ingeperkt door taal- en gewestgrenzen), ondermeer rond de industriezones, in Brabant en tussen door gewestgrenzen gescheiden buursteden en -gemeenten.


10.7   het ontwikkelen van  gereserveerde rijstroken voor niet-gemotoriseerd verkeer (voetgangers, skaters, fietsers, ... ) om zich op een veilige manier van de stadsrand in de binnenstad te geraken en die de dorpen met de dichtsbijgelegen stad verbinden.
10.8   ondersteuning van een elk vernieuwend initiatief in het kader van mobiliteit en milieu (elektrische laadpalen, brandstofcellen, enz.) .

10. UNE BELGIQUE MOBILE

La Belgique, centre géopolitique de l’Union européenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut.  Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.  

Le B.U.B. propose donc :

10.1  l’organisation d’un réseau de transport (RER) efficace autour de Bruxelles, l’extension du réseau de métro et/ou de trams rapides dans Bruxelles et à Charleroi ainsi que la construction d’un métro et/ou d’un réseau de trams rapides à Gand, Anvers et Liège.
10.2  l’organisation d’un métro ou de trams dans toutes les villes de plus de 150.000 habitants pour y améliorer la mobilité urbaine et diminuer ainsi la pollution due au trafic automobile.

10.3   de faire rouler les bus sur une énergie renouvelable, comme le gaz naturel, moins polluante que le pétrole.

10.4   de construire une ligne TGV sur l’axe Bruxelles-Namur-Luxembourg-Strasbourg afin de compléter le réseau.

10.5 d’augmenter le trafic fluvial et de développer des ports intérieurs.

10.6  La fusion des réseaux de transports en commun (TEC, De Lijn et STIB) permettra une meilleure répartition de l’offre (actuellement limitée par les frontières linguistiques et régionales), notamment autour des zonings industriels, dans le Brabant ainsi qu’entre les villes et communes voisines séparées par les frontières régionales.

10.7  de développer des voies lentes sans moteurs (piétons, rollers, cyclistes, …) en site propre permettant de rejoindre en sécurité le cœur des villes depuis la périphérie et reliant les villages à la ville la plus proche.

10.8 de soutenir toute initiative innovante dans le cadre de la mobilité et de l’environnement (bornes électriques, piles à combustibles, etc.)

Voor de politieke thema’s die in dit programma niet vermeld worden, geldt het algemene principe dat de B.U.B. alle initiatieven en maatregelen ondersteunt die gunstig zijn voor de Belgische eenheid en de Belgische bevolking in het algemeen.

En ce qui concerne les thèmes politiques qui ne sont pas abordés dans ce programme, il sera fait application du principe général que le B.U.B. soutient toutes les mesures et initiatives qui sont favorables à l’unité belge et à la population belge dans son ensemble.
Back to top Go down
Belgica
Admin
Belgica


Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013) Empty
PostSubject: Re: Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013)   Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013) EmptySat Jan 04, 2014 1:10 pm

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een pluralistische centrumpartij, opgericht in 2002, die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België.

De B.U.B. stelt vast dat de Belgische staat uiterst slecht bestuurd wordt door een taalnationalistische particratie die sinds 1970 België door staatshervormingen op taalbasis opsplitst.

Dit taalfederalisme is een totale mislukking.

De B.U.B. is zich daarvan bewust en bestrijdt daarom het taalfederalisme want het systeem is:
• te duur (het federalisme kost 10 miljard euro per jaar méér dan een unitair België met één regering, één parlement en de 9 provincies), dit wegens het toenemende aantal machtsniveaus (6 regeringen, 6 parlementen),

• ingewikkeld door de overdaad aan bestuursniveaus (federale, regionale en communautaire), die overlappende bevoegdheden hebben, met als enige verschil de taal waarin ze worden behandeld,

• inefficiënt door het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus, die door verschillende politieke coalities geleid worden,

• ondemocratisch door dubbele meerderheden, overlegcomités,
samenwerkingsovereenkomsten, vergaderingen achter gesloten deuren, het ontbreken van een nationale kieskring, alsook de grondwetswijzigingen zonder referendum,

• discriminerend, aangezien de rechten van de Belgische burgers enkel afhankelijk zijn van hun woonplaats en / of hun moedertaal,

• corrumperend want een overdaad aan bestuursniveaus doet het risico op corruptie vergroten,

• hyperpolariserend, vanwege het afwijzen van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot mislukkingen, dit ten nadele van andere gemeenschappen en gewesten,

• staatsbedreigend aangezien het dit systeem België zowel intern als extern verzwakt

• voorbijgestreefd omdat dit systeem een versnipperde structuur heeft, die georganiseerd is op taalgrenzen,

• in strijd met onze nationale geschiedenis aangezien België altijd een multipolair systeem heeft gekend (provincies, gemeenten), dat is gebouwd op eenheid en onafhankelijkheid,

• onbegrijpelijk zowel in de motivatie, de resultaten, als in de structuur van dit federalisme,

• asociaal wegens het creëren van sociale discriminatie gebaseerd op taalkundige en geografische verschillen onder de bevolking, want men verdeelt de Belgen op taalbasis op (taalracisme), zoals in Zuid-Afrika op basis van etnische afkomt tijdens de apartheid,

• in strijd met de geest en de letter van onze Grondwet die de gelijkheid van alle Belgen en het vrij gebruik van de nationale talen waarborgt. Bovendien werd het federalisme in 1970 in strijd met de regels voor de grondwetswijziging ingevoerd zodat het taalfederalisme ongrondwettelijk is!

• anti-Europees omdat de Europese Unie gebaseerd is op eenheid in verscheidenheid. Dit wordt benadrukt door de afschaffing van de grenzen en de bevordering van het vrije verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten. Het Belgische federalisme doet precies het tegenovergestelde: het schept verdeeldheid, waarbij zowel taalkundige als regionale grenzen worden opgericht die het vrije verkeer belemmeren,

• niet-representatief voor het Belgische volk aangezien de (con)federalisering van de Belgische staat er voor zorgt dat onze stem op internationaal niveau als verdeeld overkomt. Bijgevolg kan België niet optimaal zijn rol spelen in de globalisering van de economie,

• nefast voor de welvaart aangezien de excessieve reguleringatie de ondernemingen benadeelt en verhuizing de delokalisatie en / of sluiting van bedrijven tot gevolg heeftin de hand werkt, waardoor België deze verliest aan het buitenland

• totaal absurd omdat het taalfederalisme, geen problemen oplost, maar er alleen maar nieuwe creëert (vicieuze cirkel: hoe meer men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst),

• onlogisch omdat er ook verschillen bestaan tussen de provincies, tussen de stad en het platteland, tussen mannen en vrouwen, rijken en armen, jongeren en ouderen enz.,

• immoreel omdat het discriminatie tussen burgers doet ontstaan en zelfs bevordert,

• schadelijk voor ons imago, omdat op internationaal niveau niemand weet wie het land bestuurt, omdat regionale regeringsleiders dezelfde macht lijken te hebben als de premier. Het taalfederalisme geeft tevens de indruk dat België een racistisch en zelfs fascistisch land zou zijn,.

• tenslotte onverdedigbaar omdat dit systeem uitsluitend nadelen biedt en alleen door en voor de particratie en de mediacratie, die het vrije verkeer van ideeën belemmeren, in leven wordt gehouden.

Wat stelt de B.U.B. als alternatief voor?
L'Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste et pluraliste, fondé en 2002, qui entend créer une nouvelle Belgique unitaire et forte.

Le B.U.B. constate que l’Etat belge est extrêmement mal géré par une particratie antibelge et nationaliste sur le plan linguistique, qui scinde la Belgique depuis 1970 sur base de réformes de l’Etat.

Ce fédéralisme linguistique est un échec total.

Le B.U.B. en a pris conscience et s’oppose au fédéralisme linguistique parce que ce système est:

• • trop coûteux (10 milliards d’euros par an de plus qu’une Belgique avec un seul gouvernement, un parlement et 9 provinces) à cause de la multiplication des niveaux de pouvoir (6 gouvernements, 6 parlements),

• • compliqué par la multiplication des niveaux de pouvoir (fédéraux, régionaux et communautaires) gérant des matières qui demeurent identiques mis à part la langue dans laquelle elles sont traitées,

• • inefficace par le manque de coordination entre les différents niveaux de pouvoir dirigés par des majorités politiques différentes,

• • antidémocratique par l’existence de doubles majorités, de comités de concertation, d’accords de coopération, de réunions à huis clos, par l’absence d’une circonscription électorale nationale ainsi que la modification de la Constitution sans consultation populaire,

• • discriminatoire puisque les droits des citoyens belges changent en fonction de leur lieu de résidence et/ou de leur régime linguistique,

• • corruptible puisque un excès de niveaux de pouvoir augmente le risque de corruption,

• • hyperpolarisant car rejetant les responsabilités des échecs sur les autres communautés et régions,• • menaçant l’Eétat puisque système’il affaiblit la Belgique tant à l’intérieur et qu’à l’extérieur,

• • archaïque puisque le système a une structure éparpillée basée sur des frontières linguistiques,

• • contraire à notre histoire nationale, puisque la Belgique a toujours connu un système multipolaire (provinces, communes) et provinciale construit sur l’unité et l’indépendance,

• • incompréhensible tant dans ses motivations que dans ses résultats, et surtout en ce qui concerne ses structures,

• • asocial puisque créant des discriminations sociales pour raisons linguistiques et géographiques parmi la population, parce qu’on sépare les Belges selon leur langue (racisme linguistique), comme en Afrique du Sud lors de l’apartheid selon l’origine ethnique,

• • contraire à l'esprit et à la lettre de notre Constitution qui garantit l’égalité des Belges et l’usage libre des langues nationales. De plus, le fédéralisme a été introduit en 1970 en violation des règles régissant la modification de la Constitution de sorte que le fédéralisme linguistique est anticonstitutionnel!

• • anti-européen puisque l’Union européenne se construit par l’unité dans la diversité, par l’abolition des frontières, la promotion de la libre circulation des biens et des personnes; le fédéralisme belge fait exactement le contraire en en promouvant la division, en érigeant des frontières tant linguistiques que régionales qui entravent la libre circulation,


• • non représentatif du peuple belge puisque la (con)fédéralisation de l’Etat belge l’empêche de parler d’une seule voix au niveau international et donc de jouer son rôle dans la globalisation de notre économie,


• • menaçant la prospérité puisque l’excès de réglementations et d’interlocuteurs dissuade l’entreprenariat, encourage les délocalisations et/ou fermetures d’entreprises, et promeut l’ancrage hors de nos frontières

• • totalement absurde parce que le fédéralisme linguistique ne résoudt pas de problèmes, mais ne fait qu’en créer de nouveaux (cercle vicieux : plus on scinde, plus on crée des différences et plus on crée des différences, plus on scinde),.

• • illogique parce qu’il existe aussi des différences entre les provinces, entre la campagne et la ville, entre hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et personnes âgées, etc.,

• • immoral puisqu’il induit et favorise la mise en place deles discriminations entre les citoyens,

• • nuisant à notre image puisqu’au niveau international, plus personne ne sait qui dirige le pays, les ministres-présidents régionaux semblant détenir le même niveau de pouvoir que le premier ministre fédéral ; le fédéralisme linguistique donne également l'impression que la Belgique est un pays raciste, voire fasciste,

• • enfin indéfendable car ce système n’offre que des désavantages et est uniquement maintenu en vie par la particratie et la médiacratie, qui entravent la libre circulation des idées.

Quelle est l’alternative que le B.U.B. propose ?

1. Een UNITAIR BELGIË
Dit betekent een België met:

1.1 één regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.

In een overgangsfase zouden de drie taalgemeenschappen nog behouden kunnen worden, maar hun bevoegdheden – die ze op het hele grondgebied kunnen uitoefenen - dienen dan wel beperkt te worden tot taal, cultuur, onderwijs en media.

1.2 een staatsstructuur, gebaseerd op de negen historische provincies (het nationale parlement maakt de wetten en de provincies voeren deze uit). Dit vereist de hereniging van Brabant, met Brussel als hoofdstad.
De provincies worden bevoegd voor alle materies van provinciaal belang evenals voor alle uitdrukkelijke door de wetgever aangeduide domeinen, wat staatshervormingen nutteloos maakt. Dezelfde redenering geldt voor de gemeenten. De 19 Brusselse gemeenten, en de randgemeenten er rond waarvan de bevolking het wenst, zullen tot één stad of één agglomeratie samengevoegd worden ten einde het verdwijnen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest te compenseren.
Brussel moet de hoofdstad van de Europese Unie en de hoofdzetel van de NAVO blijven om de inkomsten die het land en de stad nodig hebben niet verloren te laten gaan.

1.3 het vrije gebruik en de bescherming van de nationale talen, wat gelijke toegang tot openbare en culturele instellingen voor alle burgers impliceert, ongeacht hun woonplaats, alsook een actieve politiek van twee- en meertaligheid via de scholen en de media. De identiteitskaarten zullen in de drie nationale talen opgesteld zijn te beginnen met de door de burger gekozen taal alsook in het Engels. Elke gemeenteraad kan bij gewone meerderheid beslissen een nationale taal aan haar bestuurstaal of –talen toe te voegen.

1.4 een nationale kieskring voor tenminste de helft van de 150 leden van het Kamer van Volksvertegenwoordigers

1.5 een Senaat samengesteld uit 75 vertegenwoordigers afkomstig uit alle provincies (minimaal 6 per provincie) aangevuld met rechtstreeks verkozen en gecoöpteerde senatoren en senatoren van rechtswege, eventueel zelfs met gelote, senatoren.

1.6 het behoud van een constitutionele Monarchie met de huidige prerogatieven van de Koning.

1.7 de versterking van de bevoegdheden van de burgemeester en de provinciegouverneur.

1. UNE BELGIQUE UNITAIRE

Cela veut dire une Belgique avec:

1.1 un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.

Dans une phase transitoire, les trois communautés linguistiques pourraient être maintenues tout en restreignant leurs compétences - qu’elles pourront exercer sur l’ensemble du territoire - à la langue, la culture, l'enseignement et les médias.


1.2 une gestion de l’Etat organisée sur base des 9 provinces historiques (le parlement national fait les lois, les provinces les exécutent), ce qui implique la réunification du Brabant, avec Bruxelles comme chef-lieu.
Les provinces seront compétentes pour toutes les matières d’intérêt provincial ainsi que pour ces domaines désignés expressément par le législateur, ce qui rend les réformes de l’état inutiles. Le même raisonnement vaut pour les communes. Les 19 communes bruxelloises et les communes périphériques dont la population le souhaite pourront être regroupées en une ville ou agglomération ou fusionnées pour compenser la disparition de la région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles doit rester la capitale de l’Union européenne et siège de l’OTAN pour le maintien des ressources dont la ville et le pays ont besoin.1.3 le maintien de l’usage libre et de la protection des langues nationales, ce qui implique un accès égal aux institutions publiques et à la culture pour tous les citoyens peu importe le lieu de résidence ainsi qu’une politique active de bi- et trilinguisme via les écoles et les médias. Les cartes d’identité seront rédigées dans les 3 langues nationales à commencer par la langue voulue par le citoyen et en anglais. Chaque conseil communal peut décider par majorité simple d’ajouter une langue nationale à sa langue ou à ses langues de gestion.

1.4 une circonscription électorale nationale pour au moins la moitié des 150 députés de la Chambre des Représentants.

1.5 un Sénat composé de 75 représentants issus de chaque province (au moins 6 par province) suppléé par des sénateurs directement élus, et cooptés et de droit, voire éventuellement tirés au sort, .

1.6 le maintien d’une monarchie constitutionnelle avec les pouvoirs actuels du Roi.


1.7 le renforcement des pouvoirs du bourgmestre et du gouverneur de province.

2. EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

Dit betekent een België waar :

2.1 alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

2.2 de overheid een actieve strijd voert tegen het nationalisme, communautarisme en racisme in al zijn vormen op school, in de media en in het openbare leven en tegelijkertijd het actieve politieke engagement van elke burger, ongeacht zijn leeftijd, stimuleert, waarbij zowel de rechten als de plichten van elke burger gerespecteerd worden.

2.3 de neutraliteit in het openbare leven en de instellingen gegarandeerd is.

2.4 de overheid een actief beleid van twee- en meertaligheid met betrekking tot de scholen en de media voert om ervoor te zorgen dat een maximum aantal Belgen tenminste twee van de drie landstalen kennen (Frans , Nederlands en Duits).


2.5 de overheid meertalige media subsidieert. Het gaat om nationale uitzendingen of publicaties in de drie landstalen (door middel van systematische ondertiteling bijvoorbeeld - zoals nu al jaren het geval is met Arte tussen Frankrijk en Duitsland!). De openbare media VRT, RTBF en BRF dienen tot één nationaal en meertalig medium samengesmolten te worden.

2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE

Ceci veut dire une Belgique où :

2.1 tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

2.2 l’autorité publique mène une lutte active contre le nationalisme, le communautarisme et le racisme dans toutes ses formes à l’école, dans les médias et dans l’espace public et encourage le civisme actif dès le plus jeune âge dans le respect des droits et des devoirs de chacun,


2.3 la neutralité de l’espace public et des institutions est garantie,

2.4 l’autorité publique mène une politique active de bi- et de multilinguisme à travers les écoles et les médias pour faire en sorte qu’un maximum de Belges maîtrise au moins deux des trois langues nationales (le français, le néerlandais et l’allemand).

2.5 l’autorité publique subsidie des médias multilingues qui diffusent et publient dans les 3 langues nationales (par le biais d’un sous-titrage systématique, par exemple – comme cela se fait déjà depuis des années sur Arte entre la France et l’Allemagne !). Les médias publics RTBF, VRT et BRF doivent être fusionnés en un seul organe national et multilingue.
3 . EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt. Dezelfde partijen zijn al veel te lang aan de macht waardoor de kwaliteit van het bestuur van ons land voortdurend daalt. Bovendien is de belangrijkste competitie van het land, de verkiezingen, die ultra-democratisch zouden moeten verlopen, een groteske, ondemocratische maskerade. Door de combinatie van een reeks, soms onopvallende en zelfs onschuldige maatregelen heeft de particratie haar macht vergrendeld: een kiesdrempel van 5%, een monopolie op de openbare media, een voortdurende staatssteun via partijsubsidies, voorrechten inzake verkiezingen zoals de vrijstelling van het verzamelen van handtekeningen bij burgers, borden voor verkiezingsaffiches die grotendeels voor de particratie gereserveerd zijn, het zich toeëigenen van een nationaal verkiezingsnummer één maand voor de neerlegging van de lijsten enz. Door al deze maatregelen wordt het deelnemen aan de verkiezingen door nieuwe partijen heel lastig en bijna onmogelijk gemaakt, wat de democratie alle zuurstof en vernieuwing ontneemt. Voor de B.U.B. is deze ondemocratische toestand onaanvaardbaar en zelfs schandalig en maffieus.
………………………………….. ???

3.1 Vandaag worden de politieke partijen met overheidsgeld gefinancierd. De B.U.B. wenst de afschaffing van deze subsidies. In de plaats daarvan komt een systeem van private financiering door fysieke personen, dat gereguleerd en geplafonneerd is.
Indien echter het huidige systeem behouden zou blijven, dienen de subsidies aan de politieke partijen niet berekend te worden op het aantal verkozenen, maar wel op het aantal behaalde stemmen. Ze mogen globaal gezien nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Koninklijke Familie aan subsidies ontvangt. Dit impliceert dus een vermindering van het huidige toegewezen bedrag. Om de transparantie te bevorderen moet elke partij haar jaarrekening laten controleren en jaarlijks publiceren zodat elke burger hiertoe toegang kan hebben.

3.2 De eventuele financiering van de media door middel van overheidssubsidies kan alleen dienen voor het verzekeren van een minimale dienstverlening aan de bevolking en mag onder geen beding hun onafhankelijkheid en objectiviteit in het gedrang brengen. Dit impliceert de afschaffing van de aanwezigheid van afgevaardigden van de politieke partijen in de raden van bestuur van die media. De overheid mag ook geen aandeelhouder van die media zijn.

3.3 Er moet gelijke toegang tot de openbare media bestaan voor alle politieke partijen tijdens de nationale verkiezingsperiode alsook voor die partijen die niet in het parlement vertegenwoordigd zijn en die met minstens lijsten in minimum 5 kiesomschrijvingen aan de verkiezingen meedoen. Eveneens moet er een minimale toegang zijn buiten de verkiezingsperiode voor alle partijen die minstens één keer gedurende de vijf voorafgaande jaren met lijsten in minimum 5 kiesomschrijvingen lijsten aan de nationale verkiezingen hebben meegedaan.

3.4 Een wijziging van de Belgische Grondwet kan alleen via een twee derde meerderheid van de kamerleden en de senatoren. Indien de Koning Regering dat wenst beslist, dient die wijziging via een nationaal referendum bekrachtigd te worden. Het referendum is verplicht als minstens 5.000 Belgische burgers dat via een petitie aan het parlement vragen.

3.5 De B.U.B. respecteert de scheiding der machten en wil de rol van de Kamer en de Senaat herwaarderen, hetgeen een volwaardig parlementair tweekamerstelsel impliceert om toe te laten de kwaliteit van de wetteksten te verbeteren. Dit sluit echter geen rolverdeling tussen de Kamer en de Senaat uit.

3.6 Een minister moet tweetalig Frans-Nederlands zijn, wat inhoudt dat de taalpariteit in de regering wordt afgeschaft. Minstens één minister moet ook de Duitse taal beheersen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan de vaardigheden van de ministers, m.i.v. de taalkundige vaardigheden, controleren.

3.7 Politieke mandatarissenci hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich te houden aan een gedragscode. In geval van verdenking inbeschuldigingstelling door het gerecht van wegens fraude, corruptie, belangenconflicten of machtsmisbruik moeten ze ontslag nemen. De cumul van politieke mandaten is voor parlementsleden tot drie beperkt en verboden voor ministers. Anderzijds mag een zekere cumul van politieke en private mandaten niet verboden worden omdat het niet altijd mogelijk is om degelijke vervangers te vinden. 3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE

Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.
Les mêmes partis sont déjà beaucoup trop longtemps au pouvoir engendrant une baisse de la qualité de gestion de notre pays. En outre, la compétition la plus importante du pays, les élections, qui devraient se dérouler de façon ultra-démocratiques, sont une mascarade grotesque et antidémocratique. Par une combinaison d’une série de mesures peu visibles, voire innocentes, la particratie a cadenassé son pouvoir : un seuil électoral de 5%, un monopole sur les médias publics, une aide d’Etat incessante par des subsides aux partis, des privilèges électoraux comme la dispense de la récolte de signatures auprès des citoyens, des panneaux pour les affiches électorales réservés principalement à la particratie, le fait de s’octroyer un numéro électoral national un mois avant le dépôt des listes etc.. par toutes ces mesures, la participation aux élections par de nouveaux partis est rendue très difficile, voire presque impossible, ce qui enlève à la démocratie tout son oxygène et l’innovation. Pour le B.U.B., cette situation antidémocratique est inacceptable, voire scandaleuse et maffieuse.
………………………………….. ???

3.1 Dans la situation présente, les partis politiques sont subventionnés par des fonds publics. Le B.U.B prône la suppression de ces subventions au profit d’un financement privé, réglementé et plafonné, de la part de personnes physiques uniquement.
Toutefois, dans la situation actuelle, à défaut de suppression, les subventions publiques aux partis politiques doivent se faire non pas en fonction du nombre d’élus mais du nombre de voix obtenues par les partis et ne peuvent être globalement supérieures aux subventions allouées à la fonction royale, ce qui implique une diminution conséquente de leur montant. Par souci de transparence, les comptes des partis devront être contrôlés et publiés chaque année, de telle sorte que chaque citoyen puisse y avoir accès.

3.2 Le financement éventuel des médias par des subsides publics ne peut se faire qu’en vue d’assurer un service public minimum pour la population et ne peut en aucun cas compromettre leur indépendance et leur objectivité. Ceci implique la suppression de la présence de délégués des partis politiques dans les conseils d’administration de ces médias. L’autorité publique ne peut davantage être actionnaire de ces médias.

3.3 il doit exister un accès égal aux médias publics au profit de tous les partis politiques en période électorale nationale, y compris des partis non représentés au parlement et qui participent aux élections avec des listes dans au moins 5 circonscriptions électorales , ainsi qu’un accès minimal en dehors de la période électorale au profit de tous les partis ayant participé aux élections nationales au moins une fois pendant les 5 années antérieures avec des listes dans au moins 5 circonscriptions.


3.4 Une modification de la Constitution belge ne peut se faire que moyennant une majorité de deux tiers des députés et sénateurs. Si le Roi Gouvernement le décidesouhaite, la modification devra être confirmée par un référendum national. Le référendum est obligatoire si au moins 5.000 citoyens belges le demandent via une pétition à soumettre au parlement.

3.5 Le B.U.B. respecte la séparation des pouvoirs et entend revaloriser le rôle de la Chambre et du Sénat, ce qui signifie un système parlementaire bicaméral strict pour permettre d’augmenter la qualité des textes législatifs. Toutefois, cela n’exclut pas une répartition des rôles entre la Chambre et le Sénat.

3.6 Un ministre doit être bilingue néerlandais-français, ce qui implique que la parité linguistique au sein du gouvernement est supprimée. Au moins un ministre doit aussi maîtriser la langue allemande. La Chambre des Représentants peut contrôler les compétences, y compris linguistiques, des ministres.

3.7 Les mandataires politiques ont un devoir d’exemplarité et doivent donc se tenir à un code déontologique en vertu duquel ils doivent démissionner dès qu'ils sont inculpés par la justice de pour fraude, de corruption, de conflit d'intérêt ou d'abus de pouvoir. Le cumul de mandats politiques doit être limité à maximum trois pour les parlementaires et être interdit pour les ministres. D’un autre côté, un certain cumul de mandats politiques et/ou privés ne peut être interdit parce qu’il n’est pas toujours possible de trouver des remplaçants valables.


4. EEN EUROPEES BELGIË

4.1 België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen. België moet meewerken aan een doordachte omschrijvingen van de aan de Europese Unie toegekende bevoegdheden en middelen aan de Europese Unie in domeinen als handel, milieu, transport, fiscaliteit, financiën, wetenschappelijk onderzoek, buitenlandse politiek en steun aan armere landen. Het isTevens is het belangrijk om na te denken over een vereenvoudiging van de Europese Unie.

4.2 Aangezien de Benelux als samenwerkingsverbaond tussen Nederland, België en Luxemburg, evenveel stemmen in de Europese Raad heeft als Duitsland en Frankrijk, wil de B.U.B. de Benelux versterken om de invloed van deze landen binnen Europa te doen toenemen.

4.3 Om de economie van de lidstaten te ondersteunen vindt dDe B.U.B. dat op internationaal vlak de Europese Unie de invoerrechten moet verhogen op de van buiten de Unie geïmporteerde producten, die het resultaat van sociale dumping gebruiken zijn en/of geen respect hebben voor dein strijd met de milieubeschermingsregels geproduceerd werden..
De Europese Unie moet ook actief strijden tegen de sociale dumping van arbeidskrachten in rijkere E.U.-landen door de sociale wetgeving op Europees vlak te harmoniseren.

4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE

4.1 La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne. La Belgique doit contribuer à la définition réfléchie des compétences et des moyens attribués à l’Union européenne dans les domaines tels que le commerce, l’environnement, le transport, la fiscalité, les finances, la recherche scientifique, la politique internationale et l’aide aux pays défavorisés. Il est nécessaire de réfléchir à une simplification de l’Union eEuropéenne.

4.2 Sachant que le Benelux, en tant qu'association de coopération entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, a autant de voix au sein du Conseil européen que l’Allemagne ou la France, le B.U.B prône le renforcement du Benelux afin d’augmenter l'influence de ces pays au sein de l'Union européenne.

4.3 Afin de stimuler l’économie des Etats-membres, le B.U.B. est d’avis que l’Union européenne doit augmenter les droits d’entrée pour les produits importés d’en-dehors de l’Union, produits qui utilisent sont le résultat d’unle dumping social et/ou qui ont été produit en violation avecne respectent pas les règles environnementales,
L’Union européenne doit aussi lutter activement contre le dumping social de la main-d’œuvre dans des Etats-membres plus riches en harmonisant la législation sociale sur le plan européen.
5. EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

Ondanks het feit dat België een relatief klein land is, was het niettemin een belangrijke economische grootmacht van de late 19e eeuw tot in de jaren 80het midden van de 20ste eeuw. Echter veroorzaakten het verlies van Congo in 1960, de economische crisis van de jaren 1970, de verspilling van financiële middelen en het wanbeheer van de staat (o.a. door de invoering van het federalisme) een aanzienlijke verzwakking van de Belgische economie.
Dat is de reden waarom België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.

5.1 België is door zijn omvang en geografische ligging, een internationaal kruispunt, een transitzone in de Europese Unie en een toegangsweg tot deze Unie voor de rest van de wereld. België dient zich dan ook vooral te richten op sectoren die haar internationale positie versterken: transport (zie ook punt 10), logistiek, spitstechnologie en diensten. De overheid moet dan ook zorgen voor de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur zoals verbindingswegen (wegen, kanalen, luchthavens, spoorwegen, openbaar vervoer...) en de efficiënte toegang tot en inplanting van industrie- en havenzones, het inrichten van een efficiënt en meertalig onderwijs dat op de arbeids- en groeisectoren is gericht.5.2 Immigratie speelt een belangrijke rol in de economie. Daarom moet België het vrij verkeer van werknemers binnen (en ook buiten) de Europese Unie stimuleren en de economische groei bevorderen door personen met het gepaste diploma aan te trekken, vooral in de knelpuntberoepen.


5.3 België moet actief de toeristische sector stimuleren door ondermeer de internationale uitstraling van Brussel als hoofdstad van Europa uit te spelen alsook het feit dat buurland Frankrijk de eerste toeristische bestemming van de wereld is. Ons land heeft een grote natuurlijke verscheidenheid en een rijke geschiedenis. Dit natuurlijk en cultureel erfgoed wordt nochtans slecht beheerd. Een gecoördineerd beleid inzake toerisme en de restauratie van het historisch erfgoed kan België een belangrijke toeristische bestemming worden in het belang van iedereen.


5.4 België dient haar imago in het buitenland te verbeteren. Hiertoe dient de vertegenwoordiging van België bij handelsmissies de kennis "Made in Belgium" te promoten en dit voor het hele land en niet enkel voor één regio.5.5 De staat moet het goede voorbeeld geven in het beheer van haar inkomsten en uitgaven. Het financiële beheer van het land moet nauwgezet zijn en voortdurend gericht zijn op de sanering van de overheidsfinanciën teneinde de staatsschuld te verminderen. De Belgische Staatë moet verspillingen en dubbel werk in de openbare administratie wegwerken, zijn rol van openbare dienstverlener verzekeren, de betalingstermijnen jegens zijn leveranciers nakomen en de sociale en fiscale fraude doeltreffend aanpakken.

5.6 De Staat moet ook de subsidies aan de bedrijven afschaffen, die een bron van ongelijkheid zijn, behalve wanneer het om indirecte subsidies gaat (bijv. belastingverlagingen) die door het nieuwe Europese recht toegelaten zullen zijn en die dienen om de ontwikkeling van bedrijven te helpen waarvan het aandeelhouderschap hoofdzakelijk Belgisch is.

5.7 De Belgische Staat zal zijn burgersen zijn bedrijven niet meer op een overgedreven manier voor méér dan 30% van hun netto-inkomen mogen belasten teneinde hun welstand te vergroten en de armoede alsook de fiscale fraude te bestrijden, en de economie en de werkgelegenheid te ondersteunen.

5.8 De Staat mag evenmin de bedrijven voor méér dan 30% van hun winst belasten teneinde de economie en de werkgelegenheid te ondersteunen.

5.9 De staat moet bijzonder de horecasector ondersteunen door de BTW op alle producten en diensten in deze sector tot 6 % te doen dalen.

5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE

La Belgique, malgré sa taille assez réduite, était une grande puissance économique de la fin du 19ième siècle jusque dans les années 80au milieu du 20ième siècle. Cependant, la perte du Congo en 1960, la crise économique des années 1970, le gaspillage des ressources et la mauvaise gestion de l’Etat (notamment par la mise en place du fédéralisme) a causé un affaiblissement significatif de l’économie belge.

Voilà pourquoi la Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et de nouvelles sources de revenus.

5.1 La Belgique est, de par sa taille et sa position géographique, un carrefour international, une zone de transit au sein de l’Union européenne et une voie d’accès à cette Union pour le reste du monde. Elle doit par conséquent se concentrer principalement sur les secteurs qui renforcent sa position internationale : le transport (voir aussi le point 10), la logistique, les technologies de pointe et les services. L’autorité publique doit dès lors assurer le développement et l’entretien des infrastructures telles que les voies de communications (routes, canaux, aéroports, chemins de fer, transports en commun), l’implantation et l’accès aux et l’implantation efficaces des aux zonings industriels et portuaires, la mise en place d’un enseignement performant, multilingue, tourné vers ces secteurs générateurs d’emploi et de développement socio-économique.

5.2 L’immigration joue un rôle important dans l’économie. Pour cette raison, la Belgique doit encourager la libre circulation des travailleurs au sein (mais aussi en dehors) de l’Union européenne et stimuler la croissance économique en favorisant l’accueil des personnes disposant du diplôme adéquat, principalement dans les secteurs souffrant d’un manque de main-d’œuvre.

5.3 La Belgique doit relancer son secteur touristique de façon active, en profitant notamment de la notoriété internationale de Bruxelles, Capitale de l’Europe et du fait que la France tout proche est la première destination touristique du monde. Notre pays est magnifiquement doté d’une grande diversité naturelle et d’une histoire riche. Cet héritage naturel et culturel est pourtant mal géré. En menant une politique touristique coordonnée et en restaurant son patrimoine historique, la Belgique doit devenir une destination touristique de premier ordre au bénéfice de tous.

5.4 La Belgique doit améliorer son image à l’étranger. Pour ce faire, la représentation de la Belgique lors des missions économiques doit promouvoir le savoir-faire « Made in Belgium », c’est-à-dire pour le pays dans sa globalité et non seulement pour une régioncelles de régions rivales se présentant sans aucune cohérence ni concertation. La marque ‘Belgique’ doit aussi être mieux défendue et valorisée vu la qualité de nos services et produits.

5.5 L’Etat se doit de montrer l’exemple dans sa manière de gérer ses revenus et ses dépenses. La gestion du pays se doit d’être rigoureuse et orientée vers un assainissement permanent des finances publiques visant à réduire la dette publique. La BelgiqueL’Etat Belge doit //*réduire les gaspillages et les doublons au sein des administrations publiques, garantir son rôle de service public, respecter les délais de paiement envers ses fournisseurs et lutter efficacement contre les fraudes fiscales et sociales.

5.6 L’Etat doit aussi supprimer les subsides aux entreprises parce qu’ils sont sources d’inégalités, sauf lorsqu’il s’agit de subsides indirects (p.ex. des abaissements d’impôts) qui seront autorisés par le nouveau droit européen et qui seront destinés à aider le développement d’entreprises dont l’actionnariat est majoritairement belge.

5.7 L’Etat belge ne pourra plus taxer ses citoyens ni ses entreprises de manière exagérée pour plus de 30% de leurs revenus nets afin de favoriser leur bien-être, de combattre la pauvreté et la fraude fiscale, ainsi que de stimuler l’économie et l’emploi.


5.8 De même, l’Etat ne pourra taxer les entreprises pour plus de 30% de leur bénéfice afin de stimuler l’économie et l’emploi.

5.9 L’Etat doit soutenir particulièrement le secteur de l’horeca en baissant la TVA sur tous les produits et services dans ce secteur à 6%.6 . EEN SOLIDAIR BELGIË

6.1 België moet de kansarmen beter beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden. Veel burgers worden nog al te vaak geconfronteerd met een oplopende schuldenlast die hun situatie nog bemoeilijkt; dit leidt hen in een neerwaartse spiraal van armoede en zelfs criminaliteit. De B.U.B. pleit voor betere preventiemechanismen bij kredietverlening en voor een meer efficiënte schuldbemiddeling opdat deze mensen waardige en voldoende bestaansmiddelen zouden kunnen behouden.

6.2 In een rechtvaardige samenleving, dienen alle Belgen gelijk behandeld te worden. Dat is de reden waarom de B.U.B. het principe van een onvoorwaardelijk basisinkomen steunt als vervanging voor de diverse bestaande uitkeringen, die ongelijk onder de bevolking verdeeld zijn (werkloosheidsuitkeringen, ouderdomspensioenen, kinderbijslagen, vergoedingen voor ziekte en invaliditeit, terugbetaling van de kosten van gezondheidszorgen enz.). Dit basisinkomen dat ongeveer 800 € per maand zal bedragen zal aan elke Belgische burger en aan elke onderdaan van de Europese Unie die in België woont vanaf de leeftijd van 18 jaar toegekend worden. Het basisinkomen kan gecombineerd worden met de inkomsten uit arbeid. Alleszins lijkt een harmonisatie hiervan op Europees vlak ons essentieel voor de uitvoering; deze dient ook de procedures aan te passen aan ons land.

Het systeem kan gefinancierd worden door de besparingen die door de afschaffing van de administratie van de sociale zekerheid zullen gedaan worden. De meest behoevende en de niet E.U.-vreemdelingen zullen indien nodig hulp in natura ontvangen (voedsel, kleding, huisvesting).
Het systeem van het basisinkomen zal progressief in voege treden om het behoud van de verworven rechten te vrijwaren.

6.3 De arbeidsmarkt moet op nationaal niveau (verdwijnen van regionale verschillen) beheerd worden om werklozen gemakkelijker aan een baan te helpen. Dit houdt de afschaffing van de regionale arbeidsbemiddeling in (VDAB, Actiris en FOREM). De langdurig werklozen moeten herschoold worden door hen één of meer verplichte opleidingen en/of bedrijfstages te laten volgen.

6.4 Na de terechte afschaffing van het verschil tussen arbeiders en bedienden stelt de B.U.B. een geharmoniseerd statuut voor werknemers en ambtenaren voor, d.w.z. voor allen die werken onder het gezag van een andere persoon.

6.5 De B.U.B. wenst een vermindering van de lasten op arbeid met minstens 20% die zullen door . De B.U.B. vraagt tevens de invoering van een Tobin-taks a rato van 0,01%, zowel op nationaal als Europees niveau gefinancierd worden, wat ongeveer 15 miljard euro per jaar voor de Belgische staat zou opbrengen. De B.U.B. pleit eveneens voor de wijziging van het systeem van de notionele interesten opdat het vooral tot doel heeft werkgelegenheid te creëren, eerder dan kapitaalinvesteringen aan te moedigen.

6.6 België dient een efficiënte, nationale (en geen regionale) politiek van ontwikkelingssamenwerking te voeren, door handels- en vriendschappelijke banden met de betrokken landen te smeden; in het bijzonder met Congo gezien de sterke historische banden. Het doel is te komen tot een duurzaam en bevoorrecht partnerschap.

6.7 De successierechten in België moeten maximaal verlaagd worden tot maximum 3% vanvoor de erfenis in rechte lijn of tussen echtgenoten.

6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE

6.1 La Belgique doit mieux protéger les nécessiteux de la société et les soutenir davantage dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. Beaucoup de citoyens sont encore trop souvent confrontés aux problèmes de surendettement qui précarisent leur situation, en les entrainant dans la spirale de la pauvreté voire de la délinquance. Le B.U.B prône de meilleurs mécanismes de prévention pour l’obtention de crédits et une médiation de dettes plus efficace afin de permettre à la personne débitrice de conserver des moyens de subsistance dignes et suffisants.

6.2 Dans une société équitable, tous les Belges doivent être traités sur pied d'égalité. C’est pourquoi, le B.U.B. soutient le principe du revenu de base inconditionnel remplaçant les diverses allocations actuelles qui sont inégalement distribuées parmi la population (allocations de chômage, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités dans le cadre de la maladie-invalidité, remboursement des frais de soins de santé etc.). Ce revenu de base qui s’élèvera à environ 800 € par mois sera octroyé à chaque citoyen belge et à chaque ressortissant de l’Union européenne vivant en Belgique à partir de l’âge de 18 ans. Ce revenu pourra être cumulé avec les revenus du travail. Toutefois, une harmonisation européenne préalable nous semble essentielle pour sa mise en application et en définir les modalités pratiques et adaptées à notre pays.

Le système pourra être financé par les économies qui seront réalisées par la suppression de l’administration de la sécurité sociale, qui deviendra inutile. Pour les plus nécessiteux et les étrangers non-E.U., l’aide sera octroyée en nature via les CPAS (nourriture, vêtements, logement) si nécessaire.
Le système du revenu de base sera progressivement mis en place pour assurer le maintien des droits acquis.

6.3 Le marché du travail doit être mieux géré au niveau national (élimination des cloisonnements régionaux) pour trouver plus facilement un emploi pour les chômeurs. Les chômeurs de longue durée doivent pouvoir être réorientés par une ou des formations obligatoires et/ou des stages en entreprise.


6.4 Après la suppression bénéfique de la différence entre ouvriers et employés, le B.U.B. prône un statut harmonisé pour tous les travailleurs et fonctionnaires, c’est-à-dire tous ceux qui travaillent sous l’autorité d’une autre personne.

6.5 Le B.U.B. prône une réduction significative d’au moins 20% des charges sur le travail. Le B.U.B. demande aussi dont le financement serait basé l’établissement d’une taxe Tobin de 0.01 % à la fois au niveau national et au niveau européen qui rapporterait annuellement environ 15 milliards d’euros à l’Etat belge. Le B.U.B. prône également la modification du système des intérêts notionnels pour qu’il soutienne préférentiellement la création d’emploi et non plus uniquement l’investissement de capitaux.

6.6 La Belgique doit mener une politique d'aide au développement efficace, nationale (et non régionale), en nouant des liens commerciaux et d'amitié avec les pays concernés; en particulier avec le Congo, pays avec lequel des liens historiques forts existent. Le but est d’aboutir à un partenariat durable et privilégié.


6.7 Les droits de succession en Belgique doivent être diminués jusqu’à au maximum 3% de l’héritage en ligne directe ou entre époux.


7 . EEN DUURZAAM BELGIË

7.1 Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren. De Belgische overheid dient de burger te responsabiliseren door hem aan te moedigen minder afval te produceren. Daarnaast dient de overheid eveneens de openbare infrastructuur te verbeteren en te onderhouden, zodat die minder energie verbruiken. België moet gemoderniseerd worden in een groen milieu waar het aangenaam is om te wonen.

7.2 Tevens dient het welzijn van de burgers nagestreefd te worden door een gezond leven in een gezonde omgeving aan te moedigen. Daartoe moet de overheid alles in het werk stellen om van jongs af aan sportactiviteiten en gezonde voeding te stimuleren zodat elke burger een goede fysieke conditie en hygiëne verwerft, wat heel de maatschappij ten goede komt. Daartoe is het bovendien noodzakelijk om de financiële middelen en infrastructuur van ADEPS en BLOSO samen te voegen om een nationale en drietalige (Nederlands, Frans, Duits) sportorganisatie en –infrastructuur te creëren. Tenslotte moet de voedingscontrole worden versterkt door aan de inspecteurs voldoende middelen te verschaffen.

7.3 Het beheer van de energiebronnen op nationaal niveau zal toelaten duurzame, goedkope en ecologische plannen op lange termijn uit te werken betreffende dit belangrijk aspect van de nationale economie dat een grote invloed op het milieu heeft Het nationaal beheer op nationaal niveau (ipv regionaal) van de CO2-uitstoot zal eveneens toelaten deze milieuaspecten op een gezonde en intelligente manier te beheren zonder er een competitie tussen gewesten, subgewesten of lokale overheden van te maken.
7. UNE BELGIQUE DURABLE

7.1 Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement. L’autorité publique belge doit responsabiliser le citoyen en l’incitant à consommer de manière à générer moins de déchets. Elle doit aussi améliorer et entretenir les infrastructures publiques afin que celles-ci soient moins énergivores. La Belgique doit se moderniser dans un cadre verdoyant où il est agréable de vivre.

7.2 Le bien-être des citoyens doit également être recherché en encourageant une vie saine dans un environnement sain. Pour ce faire, l’Etat doit tout mettre en œuvre pour promouvoir notamment les activités sportives et l’alimentation saine, dès le plus jeune âge, afin que les citoyens puissent acquérir une condition physique et une hygiène de vie profitables à l’ensemble de la société. A cet effet, il convient en outre de mettre en commun les moyens et les infrastructures de l’ADEPS et du BLOSO pour créer une organisation et une infrastructure sportive nationale et trilingue (néerlandais, français, allemand). Il convient enfin de renforcer le contrôle alimentaire en donnant suffisamment de moyens aux inspecteurs.

7.3 La gestion des sources d’énergie au niveau national permettra de prévoir des plans durables, économiques et écologiques à long terme concernant cet aspect important de l’économie du pays ayant un impact fort sur l’environnement. La gestion au niveau nationale(plutôt que régional) des émissions de CO2 permettra également de gérer ces aspects environnementaux de manière saine et intelligente, sans en faire des compétitions entre régions, sous-régions ou pouvoirs locaux. Elle permettra aussi de fixer des prix d’électricité et de gaz égaux pour tous les Belges.


8 . EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Elke politieke partij is voorstander van "meer veiligheid", maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt "veiligheidsbeleid" kan worden gevoerd. In het kader van een dergelijk beleid, vraagt de B.U.B. :

8.1 Een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad door het verstrekken van meer middelen aan politie en justitie dankzij de besparingen als gevolg van de afschaffing van de regionale en communautaire overheden, zonder een efficiënte preventiepolitiek te vergeten.

8.2 De B.U.B. wil ook effectieve straffen en geen loze bedreigingen of systematische vroegtijdige vrijlatingen. De gevangenis moet bij voorkeur gericht zijn op de rehabilitatie en re-integratie van de dader in de maatschappij, in plaats van enkel opsluiting.

8.3 Er dienen ook eenheidsrechtbanken per provincie te worden ingevoerd (en niet meer per arrondissement) opdat rechtszaken niet steeds doorverwezen zouden worden wegens bevoegdheidsproblemen en de rechtszaken beter over de provincie kunnen worden verspreid.

8.4 Bovendien wordt de criminaliteit steeds complexer. De onderzoeksrechter alleen kan deze evolutie niet meer aan. Zijn functie moet bijgevolg teruggevoerd worden tot die van een rechter die het werk van het parket in de correctionele en criminele zaken controleert en bij wie de rechtzoekende verzoekschriften kunnen indienen.

8.5 Iedereen moet een gemakkelijke toegang tot justitie hebben, ook de minderbedeelden, wat een betere vergoeding van de pro deo-advocaten inhoudt.

8.6 De wetgeving moet vereenvoudigd en gerationaliseerd worden zodat onze wetten en reglementen voor iedereen toegankelijk zijn in naam van het principe dat iedereen wordt geacht de wet te kennen. Het aantal wetten, besluiten en reglementen moet zal ook sterk verminderd worden dankzij de vermindering van een aantal redondants vermogensniveaus want het Belgisch staatsblad wordt veel te dik en dus onleesbaar.

8.7 De B.U.B. wenst ook een efficiënt Belgisch leger, zinvol in haar humanistische zendingen, geïntegreerd op Europese niveau, dat niet ondergefinancierd is zoals vandaag en dat over moderne middelen beschikt.
8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE

Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée.


8.1 Le B.U.B. entend lutter efficacement contre la criminalité organisée en octroyant plus de moyens à la police et à la justice, grâce aux économies effectuées par l’abolition des administrations régionales et communautaires, sans oublier une politique de prévention efficace.

8.2 Le B.U.B. veut aussi des peines effectives et non de vaines menaces ou des libérations anticipatives systématiques. La prison doit de préférence viser la rééducation et la réinsertion du condamné, plutôt que l’enfermement.


8.3 Il faudrait aussi créer des tribunaux unitaires par province (et non plus par arrondissement) pour éviter les renvois vers d’autres tribunaux en cours de procédure et pour mieux répartir les affaires sur la province. Les parquets doivent aussi être organisés sur le plan provincial, le Brabant étant une seule province.

8.4 De plus, la criminalité devient de plus en plus complexe. Le juge d’instruction seul ne peut plus faire face à cette évolution. Sa fonction doit dès lors être réduite à celle d’un juge qui contrôle le travail du parquet dans les affaires correctionnelles et criminelles et chez qui des recours peuvent être intentés par les justiciables.


8.5 La justice doit être accessible pour tous, y compris pour les personnes démunies, ce qui implique une meilleure rémunération des avocats pro deo.

8.6 La législation doit être simplifiée et rationalisée pour faciliter leur lecture et leur compréhension car il est important de laisser accessible nos lois et règlements à tout un chacun au nom du principe que nul n'est censé ignorer la loi. Le nombre de lois, d’arrêtés et de règlements doit aussi êtresera diminué fortement grâce à la suppression de nombreux niveaux de pouvoirs redondants parce que le moniteur belge devient beaucoup trop volumineux et donc illisible.

8.7 Le B.U.B. souhaite aussi une armée belge efficace, utile dans ses missions humanitaires, intégrée au niveau européen, qui n’est pas sous-financée comme actuellement et qui dispose de matériel moderne.9 . EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de Belgische maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle Belgische leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).

9.1 Met het oog op de bevordering van meertaligheid kan het Groothertogdom Luxemburg als voorbeeld dienen. Daar is men er immers in geslaagd een opleiding te ontwikkelen voor de burgers waardoor deze zowel het Frans als het Duits (en zelfs het Luxemburgs) beheersen. Dit model bewijst de mogelijkheid om een efficiënt taalbad-onderwijs te organiseren. De B.U.B pleit dan ook voor een meertalig onderwijsmodel met uiteraard een prioritaire en verplichte aandacht voor de nationale talen.

9.2 Het onderwijsaanbod en de kinderopvang moeten aan de noden voldoen; Indien nodig moet men meer scholen en kinderkribbes bouwen alsook meer leerkrachten en opvoeders aanwerven en hun beroep opwaarderen.
Ook het basisonderwijs, dat de grondslag van alle vorming is, dient geherwaardeerd te worden en vooral dient de functie van onderwijzer(es) (zowel op het niveau van de opleiding als het loon) geherwaardeerd te worden. Het secundair onderwijs moet herdacht worden om alle onderwijsrichtingen te herwaarderen (algemeen, technisch en beroepsonderwijs) dankzij een optimale financiering van alle scholen (ongeacht de richting waartoe ze behoren. Een nationale harmonisatie van het schoolaanbod is onontbeerlijk om de inschrijvingsmoeilijkheden waar teveel leerlingen mee geconfronteerd worden te vermijden.

9.3 Een reorganisatie van het hoger onderwijs om de efficiëntie en de kwaliteit ervan te verhogen is vereist. Er zijn inderdaad 15 universiteiten in België, wat te veel is voor een klein land. Fusies en samenwerking tussen universiteiten en hogescholen lijken daarom noodzakelijk om enerzijds kosten te besparen (bijvoorbeeld door het voorkomen van parallel lopende en eentalige cursussen, die nutteloos zijn in een meertalig België), en anderzijds vooral om talent en middelen samen te brengen en onderzoeks- en ontwikkelingscentra te creëren, die de economie aanzwengelen.. Het voortgezet leren van de nationale talen door studenten en professoren is in dit opzicht onontbeerlijk. Bovendien moeten de Belgische studenten die zich in het buitenland specialiseren (Erasmus, studiebeurzen, enz.) bij hun terugkomst over dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt kunnen beschikken als de Belgische studenten die in België opgeleid zijn. Teveel administratieve hindernissen (die vandaag volgens gemeenschap verschillen) sanctioneren die studenten vandaag terwijl ze een meerwaarde aan hun land bieden.
9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT

L’instruction joue un rôle crucial dans notre société belge . Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants belges dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

9.1 Afin de favoriser le multilinguisme, l’exemple du Grand-Duché du Luxembourg, qui a réussi à développer un enseignement permettant à ses ressortissants de maîtriser à la fois le français et l’allemand (en plus du luxembourgeois), nous montre qu’il est possible de concrétiser un enseignement en immersion linguistique efficace. Le B.U.B prône dès lors un modèle d’enseignement multilingue avec bien sûr une priorité absolue et obligatoire intérêt primordial pour les langues nationales.


9.2 L’offre scolaire ainsi que l’accueil de la petite enfance doivent répondre aux nécessités. Si besoin en est, il faut construire davantage d’écoles et de crèches ainsi qu’engager davantage de professeurs et d’éducateurs en revalorisant leur métier. On s’attachera également à revaloriser l’enseignement fondamental, base de toutes les formations, et surtout à revaloriser (tant au niveau des études que du salaire) la fonction d’instituteur(-trice). L’enseignement secondaire doit être repensé de manière à revaloriser toutes ses filières d’apprentissage (général, technique et professionnel) grâce à un financement optimal de l’ensemble des établissements scolaires (indépendamment du réseau auquel ils appartiennent). Une harmonisation nationale de l’offre scolaire est indispensable afin d’éviter les difficultés d’inscription auxquelles trop d’élèves sont confrontés.

9.3 Une réorganisation des études supérieures visant à en augmenter l’efficacité et la qualité doit être entreprise. En effet, il existe 15 universités en Belgique, ce qui est trop pour un petit pays. Des fusions et des synergies entre universités et hautes écoles semblent dès lors nécessaires afin d’économiser des frais (en évitant notamment les doublons linguistiques devenus inutiles dans une Belgique multilingue) et surtout de mettre les talents et les moyens en commun afin de créer des pôles de recherche et de développement générateurs d’activité économique. L’apprentissage continu des langues nationales par les étudiants et les professeurs est à cet égard indispensable. En outre, les étudiants belges se spécialisant à l’étranger (Erasmus, bourses d’études, etc.) doivent bénéficier à leur retour des mêmes accès au marché du travail que les étudiants belges formés en Belgique. En effet, trop de démarches administratives (variant aujourd’hui selon les communautés) sanctionnent actuellement ces étudiants alors qu’ils apportent une plus-value à notre pays.10 . EEN MOBIEL BELGIE
Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.
De B.U.B. stelt daarom het volgende voor :

10.1 de organisatie van een efficiënt Gewestelijk ExpresNet (GEN) rond Brussel., de uitbreiding van het metro- en/of sneltramnetwerk in Brussel en Charleroi alsook de bouw van een metro- en/of sneltramnetwerk in Gent, Antwerpen en Luik.

10.2 het bouwen van een metro- of tramlijn in alle steden met meer dan 150.000 inwoners teneinde de stedelijke mobiliteit te verbeteren en de door het autoverkeer veroorzaakte verontreiniging te verminderen.

10.3 de bussen op hernieuwbare innoverende energie doen rijden, zoals aardgas, wat minder vervuilend is dan fossiel energieaardolie.

10.4 een hogesnelheidstreinlijn bouwen op de as Brussel - Namen - Luxemburg - Straatsburg teneinde het netwerk te voltooien.

10.5 de binnenscheepvaart doen toenemen en de binnenhavens ontwikkelen.

10.6 Een fusie van de netwerken van openbaar vervoer (De Lijn, TEC en MIVB), zoals het was voor 1980, wat een betere spreiding van het aanbod mogelijk maakt (momenteel ingeperkt door taal- en gewestgrenzen), ondermeer rond de industriezones, in Brabant en tussen door gewestgrenzen gescheiden buursteden en -gemeenten.


10.7 het ontwikkelen van gereserveerde rijstroken voor niet-gemotoriseerd verkeer (voetgangers, skaters, fietsers, ... ) om zich op een veilige manier van de stadsrand in de binnenstad te geraken en die de dorpen met de dichtsbijgelegen stad verbinden.
10.8 ondersteuning van een elk vernieuwend initiatief in het kader van mobiliteit en milieu (elektrische laadpalen, brandstofcellen, electrische bus enz.) .
10. UNE BELGIQUE MOBILE
La Belgique, centre géopolitique de l’Union Eeuropéenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut. Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.
Le B.U.B. propose donc :

10.1 l’organisation d’un réseau de transport (RER) efficace autour de Bruxelles., l’extension du réseau de métro et/ou de trams rapides dans Bruxelles et à Charleroi ainsi que la construction d’un métro et/ou d’un réseau de trams rapides à Gand, Anvers et Liège.
10.2 l’organisation d’un métro ou de trams dans toutes les villes de plus de 150.000 habitants pour y améliorer la mobilité urbaine et diminuer ainsi la pollution due au trafic automobile.

10.3 de faire rouler les bus sur une énergie renouvelable, comme le gaz naturel, innovante, moins polluante que les énergies fossiles pétrole.

10.4 de construire une ligne TGV sur l’axe Bruxelles-Namur-Luxembourg-Strasbourg afin de compléter le réseau.

10.5 d’augmenter le trafic fluvial et de développer des ports intérieurs.

10.6 La fusion des réseaux de transports en commun (TEC, De Lijn et STIB), comme c’était avant 1980, permettra une meilleure répartition de l’offre (actuellement limitée par les frontières linguistiques et régionales), notamment autour des zonings industriels, dans le Brabant ainsi qu’entre les villes et communes voisines séparées par les frontières régionales.

10.7 de développer des voies lentes sans moteurs (piétons, rollers, cyclistes, …) en site propre permettant de rejoindre en sécurité le cœur des villes depuis la périphérie et reliant les villages à la ville la plus proche.

10.8 de soutenir toute initiative innovante dans le cadre de la mobilité et de l’environnement (bornes électriques, piles à combustibles, bus électrique etc.)

Voor de politieke thema’s die in dit programma niet vermeld worden, geldt het algemene principe dat de B.U.B. alle initiatieven en maatregelen ondersteunt die gunstig zijn voor de Belgische eenheid en de Belgische bevolking in het algemeen.
En ce qui concerne les thèmes politiques qui ne sont pas abordés dans ce programme, il sera fait application du principe général que le B.U.B. soutient toutes les mesures et initiatives qui sont favorables à l’unité belge et à la population belge dans son ensemble.

Back to top Go down
 
Voorloige tekst nieuw partijprogramma - Texte provisoire du nouveau programme du parti (14.12.2013)
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» RESUME DU NOUVEAU PROGRAMME - SAMENVATTING VAN HET NIEUWE PROGRAMMA
» NOUVEAU LOGO - NIEUW LOGO - NEUES LOGO - NEW LOGO
» Europese Unie in het partijprogramma
» PARTIJRAAD - CONSEIL DU PARTI - PARTEIRAT 14.12.2013
» PARTEIRAT - PARTIJRAAD - CONSEIL DU PARTI 01.06.2013

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgische Unie - Union Belge :: BUB :: Le Parti / De Partij-
Jump to: